Fáilte chuig an
Altranas Sláinte Poiblí
Iontráil 2018


 

An tIonad Iarratas Iarchéime - PHN Ceisteanna Coitianta

1. 
Seoladh Idirlín: www.pac.ie
Roghnaigh: Altranas Sláinte Poiblí
Roghnaigh: Iarratas
 
2. 
Is féidir – tá dhá leathanach le comhlánú. Cliceáil anseo chun leathanach 1 a fháil nó cliceáil anseo chun leathanach 2 a fháil.
 
3. 
Comhlánaíonn tú foirm iarratais ar líne agus, ina dhiaidh sin, cuireann tú cóip chrua de dhoiciméid eile tacaíochta ar aghaidh leis an bpost (chuig PAC) or upload them. Do not send documents via email as these will not be accepted.
 
4. 
Is ea. Caithfear an chéad leathanach den fhoirm iarratais a chomhlánú. Ina dhiaidh seo, féadfaidh tú d’iarratas a shábháil tráth ar bith. As sin amach, chun iarratas atá sábháilte a chomhlánú, téigh chuig Mo Chuntas ar an gcóras iarratais ar líne.
Féach ar an fhoirm iarratais shamplach i gCeist 1 chun a fháil amach cad iad na ceisteanna is dóigh a chuirfear ort le linn an phróisis iarratais.
 
5. 
Ceadaítear d’iarratasóirí ar PHN clár amháin (Altranas Sláinte Poiblí) agus trí institiúid (ar chóir iad a rangú de réir rogha) a roghnú. Más mian leat iarratas a dhéanamh ar chlár iarchéime eile laistigh de PAC, ní mór duit iarratas a dhéanamh trí PAC chuig an institiúid is rogha leat. Is gá táille faoi leith a íoc chuige seo.
 
6. 
Chomh maith le híocaíochtaí le cárta creidmheasa agus le cárta Laser, tá rogha ann freisin chun an íocaíocht a chur ar aghaidh, mar aon le táille bhreise riaracháin €5, i bhfoirm Ordaithe Poist nó Dréachta Bainc, iníoctha leis an Ionad Iarratas Iarchéime. Dá bhrí sin, is é €55 an táille iomlán le haghaidh íocaíochta nach ndéantar le cárta creidmheasa.

Tabhair do d’aire, le do thoil, nach ndéanfar d’iarratas a phróiseáil go dtí an dáta a fhaigheann an tIonad Iarratas Iarchéime íocaíocht i leith na táille iarratais (bí cinnte go bhfaighidh tú deimhniú postála nuair atá an táille iarratais á cur leis an bpost). Is ceart íocaíochtaí i bhfoirm Ordaithe Poist agus Dréachta Bainc a dhéanamh díreach i ndiaidh an t-iarratas ar líne a chur ar aghaidh. Is féidir íoc níos deireanaí, le cárta dochair nó creidmheasa ar chostas €50.00 nó le bainc transfer ar chostas €55.
 
7. 
Ar thug tú an seoladh ceart ríomhphoist (seiceáil ar an Admháil ó PAC i ndáil leis an Iarratas)? An bhfuil do chuntas ríomhphoist ag feidhmiú i gceart? I gcás iarratasóirí a úsáideann seoltaí ríomhphoist ar seoltaí gréasán-phoist iad, is ceart dóibh a thabhairt dá n-aire go bhféadfadh sé tarlú, má tá rogha ardleibhéil i bhfeidhm sa chuntas ríomhphoist i dtaca le scagadh dramhphoist de, go ndéanfar teachtaireachtaí ríomhphoist ón Ionad Iarratas Iarchéime agus the HSE and the other Institutions a áireamh mar a bheadh dramhphost ann. Ní mór duit an leibhéal scagtha i dtaca le dramhphost de a laghdú nó seoltaí ríomhphoist an Ionaid Iarratas Iarchéime (info@pac.ie), HSE (hse.ie), UCC (ucc.ie), UCD (ucd.ie) agus NUI Galway (nuigalway.ie) a chur isteach sa liosta seoltaí iontaofa ríomhphoist a nglactar teachtaireachtaí uathu. Más iarratasóir neamh-AE thú, cuir (ieoapplications@ucc.ie) leis. Más rud é nach bhfuil teachtaireachtaí á bhfáil agat i gcónaí, is ceart duit teagmháil a dhéanamh leis an Ionad Iarratas Iarchéime ag 091-549260.
 
8. 

Ní mór na doiciméid seo a sheoladh tríd an bpost chuig an Ionad Iarratas Iarchéime le d’Uimhir Iarratais Iarchéime or upload them onto PAC. Do not send documents via email as these will not be accepted.
  1. Teastas IELTS (Córas Idirnáisiúnta Tástála Béarla) (más cuí). Ní mór d’iarratasóirí nach é an Béarla a máthairtheanga nó an phríomhtheanga labhartha atá acu fianaise a chur ar fáil go sásaíonn a gcumas Béarla an caighdeán is gá chun iontráil ar an gclár. Is é 7.0 i dtástáil mheasúnaithe an IELTS an t-íos-scór is gá a bhaint amach. Is gá go mbeadh an tástáil déanta laistigh den dá bhliain seo caite. Chun sonraí a fháil faoi na Tástálacha ar Líofacht sa Bhéarla seo, féach http://www.ielts.org/. Ní mór cóip de mhéid A4 (nó a chomhionann) den doiciméad IELTS a sheoladh tríd an bpost chuig an Ionad Iarratas Iarchéime le d'Uimhir Iarratais Iarchéime. Níor chóir an doiciméad bunaidh a sheoladh mar ní chuirfidh PAC ar ais é.
  2. Is doiciméad ó choláiste nó ó ollscoil é tras-scríbhinn acadúil a léiríonn na marcanna deiridh (total and/or per module) a baineadh amach agus a bronnadh. Caithfidh iarrthóirí a léiriú go bhfuil clár staidéir déanta acu ag NQF leibhéal acadúil 8. Úsáidfear an tras-scríbhinn acadúil a chuirfear ar fáil mar fhianaise air seo agus ba chóir gurb é an dámhachtain is airde a bronnadh ar an iarrthóir a bheadh ann. Mura bhfuil cáilíocht leibhéal 8 agat (céim onóracha nó ard-dioplóma leibhéal 8) nó mura bhfuil tú cinnte an bhfuil do cháilíocht acadúil ag leibhéal 8 nó a chomhionann, féach http://www.nqai.iehttp://www.nfq.ie, caithfidh tú Doiciméad do Chreidiúnú i Réamhfhoghlaim Eispéiris (APEL) a chomhlánú agus a sheoladh isteach.

  3. Tabhair faoi deara le do thoil go mbeidh doiciméid bhreise ag teastáil ag céim an agallaimh maidir le hiarrthóirí a dtugtar cuireadh chun agallaimh dóibh.
 
9. 

Caithfear na cáipéisí seo a chur isteach tríd an bpost chuig an Ionad Iarratas Iarchéime le d’Uimhir Iarratais Iarchéime or upload them onto PAC. Do not send documents via email as these will not be accepted.
  1. Foirm Fhorlíontach HSE 1 - Pension/Registration
  2. Foirm Fhorlíontach HSE 2 - Verification of post registration nursing experience
Caithfidh tú an Dearbhú Ginearálta a léamh agus glacadh leis agus más mian leat, tig leat an dearbhú a íoslódáil mar eolas duit féin. Ná postáil an dearbhú seo chuig an Ionad Iarratas Iarchéime.
 
10. 
Caithfidh na foirmeacha fhorlíontacha agus na doiciméid thacaíochta ar fad a bheith faighte ag PAC ag tráth nach déanaí ná 5.00 pm Dé Céadaoin 16 Bealtaine. Mura bhfaightear iad sin faoin dáta seo measfar d’iarratas a bheith neamhiomlán agus it will not be considered further. Do not send documents via email as these will not be accepted.
 
11. 
Ní féidir, caithfidh tú iarratas ar líne a chomhlánú. Beidh seoladh beo ríomhphoist ag teastáil chun an tsaoráid seo a úsáid mar go ndéanfar gach comhfhreagras maidir le d’iarratas a chur chugat le ríomhphost. Mura bhfuil teacht agat ar ríomhaire pearsanta sa bhaile nó ag an obair, b’fhéidir go mbeadh gaol nó cara de do chuid in ann cabhrú leat. Ina theannta sin, is ceart go mbeadh saoráidí idirlín ar fáil i do leabharlann áitiúil nó i gCaife Idirlín.
 
12. 
Cinntigh go bhfuil www.pac.ie roghnaithe mar láithreán sábháilte agat ar do bhrabhsálaí. Féach ‘Help’ ar do bhrabhsálaí chun treoracha a fháil. Má tá Netscape in úsáid agat, b’fhéidir go mbeadh ort athrú go Internet Explorer.
 
13. 
Gheobhaidh tú teachtaireacht ríomhphoist ón Ionad Iarratas Iarchéime á rá leat stádas d’iarratais a sheiceáil (sa Roinn dar teideal ‘Mo Chuntas’ ar an gcóras iarratais ar líne). Tá sé thar a bheith tábhachtach go soláthraíonn tú an seoladh ceart ríomhphoist ar d’iarratas ar líne agus go bhfuil do chuntas ríomhphoist ag feidhmiú i gceart. Tá sé tábhachtach freisin go seiceálann tú do chuntas ríomhphoist go tráthrialta.
 
14. 
Seoladh Idirlín: www.pac.ie
Roghnaigh: Altranas Sláinte Poiblí
Roghnaigh: Mo Chuntas
Chun stádas reatha an iarratais a fheiceáil: Cliceáil ar 'Stádas'

Áireofar sa tsaoráid ‘Mo Chuntas’ eolas cothrom le dáta faoi d’iarratas agus an cinneadh deiridh maidir le d’iarratas.
 
15. 
Tar éis duit na sonraí íocaíochta maidir le do tháille iarratais a chur ar aghaidh ar an gcóras iarratais ar líne, ní mór duit an Admháil i leith an Iarratais a chló. Beidh d’Uimhir Iarratais PAC san áireamh san eolas ar an Admháil i leith an Iarratais. Is féidir d’uimhir PAC agus a stádas a léiriú ar Mo Chuntas chomh maith.
 
16. 
Please click here for Guidelines on how to answer these Competency Based Questions.