Fáilte chuig an
Ionad Iarratas
Iarchéime


Is féidir leat iarratais ar chláir
iarchéime ag institiúidí ardoideachais
ar fud na hÉireann a dhéanamh
ar an láithreán gréasáin seo.

 
Roghnaigh Clár Náisiúnta Cáilíochta thíos

An tIonad Iarratas Iarchéime - Ceisteanna Coitianta

1. 
Chun é seo a dhéanamh, roghnaigh an Institiúid a bhfuil tú ag déanamh iarratais chuici ón roghchlár ar thaobh na láimhe deise ansin:
  • brabhsáil réamheolaire na hInstitiúide féin ar a láithreán gréasáin nó
  • Cuardaigh na cláir ar láithreán gréasáin an Ionaid Iarratas Iarchéime (PAC) trí nasc na gClár Iarchéime a roghnú. Ansin roghnaigh Múinte/Taighde/ etc de réir mar is cuí. Tabharfaidh sé seo chuig mír thú, áit ar féidir leat na cláir a bhrabhsáil de réir scoile/roinne/theideal an chúrsa. Treoróidh na naisc ar an leathanach seo ar ais chuig réamheolaire ar líne na hInstitiúide féin thú chun a chinntiú gurb é an t-eolas sa réamheolaire an t-eolas is déanaí atá ar fáil i gcónaí.
Déan nóta, le do thoil, de chód an chláir/an chúrsa. Teastóidh sé seo nuair a bheidh an fhoirm iarratais á comhlánú agat.
 
2. 
Nuair a roghnaíonn tú an nasc ‘Déan Iarratas’ ar an roghchlár ag barr an leathanaigh, déanfar thú a atreorú chun logáil isteach ar an gcuntas PAC atá agat faoi láthair nó mar mhalairt air sin clárú ar chóras PAC.

Chun Cuntas Úsáideora a Chlárú:
  • roghnaigh an cnaipe ‘Cláraigh’ ar an roghchlár ar Thaobh na Láimhe Deise ar aon leathanach ar chóras PAC.
  • Beidh ort seoladh ríomhphoist agus pasfhocal a sholáthar i gcomhair do chuntais.
    Cinntigh, le do thoil, go mbeidh rochtain agat amach anseo ar an seoladh ríomhphoist, ní mholtar ríomhphoist coláiste. Iarrfar roinnt eolais bhunúsaigh ort ansin chun do chuntas a chruthú.
Nuair a bhíonn tú logáilte isteach, roghnaigh an sórt cláir ar mian leat iarratas a dhéanamh air agus déanfar thú a atreorú chuig tús na foirme iarratais.
 
3. 
Tá foirm iarratais gach Institiúide beagán éagsúil ach bíonn an t-eolas bunúsach a theastaíonn mar an gcéanna iontu ar fad. Ní mór duit roinnt eolais phearsanta sa bhreis a sholáthar, chomh maith le sonraí na gcáilíochtaí a bhain tú amach roimhe seo agus uaireanta an taithí atá agat, chun tacú le d’iarratas.
Is féidir seatanna samplacha den scáileán a thaispeánann an fhoirm iarratais a fheiceáil faoi mhír FAQ gach Institiúide.
Is féidir leat d’fhoirm iarratais a shábháil ag aon am sa phróiseas agus dul ar ais trí “Mo Chuntas” nuair atá tú logáilte isteach ar an gcóras.
 
4. 
Tá do tháille iarratais neamh-in-aisíoctha iníoctha go díreach le PAC.
Is féidir leat do tháille a íoc ar líne ag úsáid Cárta Creidmheasa (Visa, Mastercard) nó cárta Laser ar tháille €50 i gcás gach Institiúide a ndéanann tú iarratas chuici nó mar mhalairt air sin is féidir leat íoc le hAistriú Bainc ar dháta níos déanaí, gearrfar táille próiseála breise de €5 air seo.
Ní bheidh d’iarratas le feiceáil ag an Institiúid nó go mbeidh do tháille íoctha agat.
Ní cheanglófar doiciméid le d’iarratas nó go mbeidh an táille iarratais íoctha. Ní mór íocaíocht a dhéanamh roimh dháta deiridh an chláir.

Banc Aontas Éireann, 18 An Fhaiche Mhór, Gaillimh, Poblacht na hÉireann
Cód Sórtála: 93-72-23; A/C No. 29729609
IBAN : IBAN IE97 AIBK 9372 2329 7296 09
Uimh. BIC (Cód Swift) : AIBKIE2D
 
5. 
Beidh foireann de dhoiciméid tacaíochta ag teastáil ó gach Institiúid faoi leith le go mbeidh siad ábalta d’iarratas a phróiseáil. Tabharfar eolas a léiríonn cé na doiciméid iad seo nuair a bheidh an fhoirm iarratais comhlánaithe. Is féidir leat athbhreithniú a dhéanamh ar na doiciméid a theastaíonn tríd an mír “Nótaí Tábhachtacha” ar stádas d’iarratais.

San áireamh sna doiciméid beidh Tras-scríbhinní Torthaí má fuair tú do chéim ó Institiúid eile seachas an Institiúid a bhfuil tú ag déanamh iarratais chuici, cruthúnas ar do stádas san AE i bhfoirm teastas breithe, fótachóip de do phas, etc. D’fhéadfadh sé go mbeadh doiciméid bhreise ag teastáil i gcás cláir faoi leith don chlár sin amháin. Chun do dhoiciméid a chur isteach is féidir leat iad a uaslódáil díreach chuig an gcóras tríd an leathanach “M’iarratas” nó mar mhalairt air sin iad a sheoladh go díreach chuig an Ionad Iarratas Iarchéime tríd an bpost.

Chun doiciméid a uaslódáil, ní mór duit logáil isteach ar do chuntas PAC agus cliceáil ar “Mo Chuntas”. Cliceáil ar an gcnaipe “Stádas”. Ar íochtar thaobh na láimhe deise den leathanach, tá bosca "Uaslódáil Doiciméid Fhorlíontacha", cliceáil ar an nasc agus lean na treoracha chun doiciméid a chur leis.

Tabhair do d’aire: Ní féidir leat doiciméid a chur le d’iarratas nó go mbeidh an táille iarratais íoctha. Ní mór go mbeadh na doiciméid i bhformáid shoiléir, ar chaighdeán maith agus ar mhéid atá inléite. Cuirfidh doiciméid atá ar dhroch-chaighdeán/atá doléite as go mór do mheasúnú d’iarratais.

Is mar seo a leanas a chaithfidh na doiciméid a bheith:
    Comhad bailí doc/docx/txt/pdf/pjpeg/jpeg/jpg/gif/png/rtf
    gan méid níos mó ná 5mb a bheith iontu


 
6. 
Is féidir clár breise a chur le d’iarratas comhlánaithe, má tá spás ar fáil. Tá uasmhéid de thrí (3) chlár don chineál iarratais (múinte/taighde etc) i gcás gach institiúide.
Chun clár breise a chur leis, ní mór duit logáil isteach ar do chuntas PAC agus cliceáil ar “Mo Chuntas”.
Cliceáil ar an gcnaipe “Stádas”.
Ar íochtar thaobh na láimhe clé den leathanach, tá bosca "Cláir Bhreise", cliceáil ar an nasc agus lean na treoracha chun clár nua a chur leis.

Tabhair do d’aire: Ní féidir clár a chur leis ach amháin sa chás go bhfuil an dáta deiridh caite agus má tá spás ar fáil ar an iarratas.

Tabhair do d’aire: Má rinne tú iarratas ar an uaslíon cúrsaí agus más mian leat cúrsa a athrú, téigh i dteagmháil, le do thoil, leis an Institiúid a ndearna tú iarratas chuici.
 
7. 
Is féidir leat súil a choinneáil ar stádas d’iarratais ag aon am trí mhír Mo Chuntas an láithreáin ghréasáin. Is féidir leat aon doiciméid bhreise a theastaíonn a uaslódáil anseo chomh maith le hamharc ar stádas reatha d'iarratais.
Déanann an Institiúid a ndearna tú iarratas chuici d’iarratas a phróiseáil agus tiocfaidh gach comhfhreagras maidir le stádas d’iarratais uathusan trí chóras PAC.
Nuair a thagann athrú ar stádas d’iarratais gheobhaidh tú fógra ríomhphoist ag rá leat síniú isteach chuig an mír Mo Chuntas.
Tá sé an-tábhachtach go ndéanfá monatóireacht leanúnach ar do chuid ríomhphost d’aon nuashonrú mar go bhféadfadh sé go mbeadh ort freagra tráthúil a thabhairt ar cheist chun leanúint ar aghaidh le d’iarratas.
 
8. 
An tIonad Iarratas Iarchéime.
1 Cearnóg Theach na Cúirte,
Gaillimh,
Éire.
Teileafón: +353 91 549260
Facs: +353 91 563056
Ríomhphost: pachelp@pac.ie

Tá an oifig oscailte ó 9:30 a.m. go 5:00 p.m. Luan go hAoine, seachas Laethanta An tIonad Iarratas Iarchéime.
1 Cearnóg Theach na Cúirte,
Gaillimh,
Éire.
Saoire Poiblí.
 
9. 
Athraíonn an méid ama a thógann sé tairiscint a eisiúint, ó institiúid go hinstitiúid. Ní mór duit teagmháil a dhéanamh go díreach leis an institiúid maidir le stádas d’iarratais.
 
10. 
Is féidir Deimhnithe mar Fhíorchóip a fháil ach an bundoiciméad agus fótachóip a thabhairt chuig d'Ollscoil/Coláiste, Stáisiún na nGardaí (Stáisiún Póilíní Áitiúil), Aturnae, Teach na Cúirte nó Coimisinéir Mionnaí agus go ndéanfaí an fhótachóip a dheimhniú agus a stampáil ansin mar fhíorchóip den bhundoiciméad. Ní leor fótachóipeanna nach bhfuil deimhnithe. Tabhair do d’aire, le do thoil, nach dtabharfar ar ais na doiciméid seo.

Is cóip é Tras-scríbhinn Torthaí de bhuantaifead acadúil mic léinn, a chiallaíonn de ghnáth na cúrsaí acadúla ar fad ar tugadh fúthu, na gráid a baineadh amach, na honóracha ar fad a fuair mac léinn agus na céimeanna ar fad a bronnadh ar mhac léinn.

Aiste ghearr agus fócasaithe is ea Ráiteas Pearsanta faoi ghairm agus faoi spriocanna taighde an duine, agus bíonn sé riachtanach go minic d'iarratasóirí chuig ollscoileanna.

Cuimsíonn Ginearálta aon doiciméad eile ar mian leat é a uaslódáil agus nach bhfuil san áireamh ar an liosta, mar shampla: teistiméireacht, cv, etc.
 
11. 
( ar a dtugtar freisin gabháil scáileáin nó priontáil scáileán.)

Windows

Brúigh ar PrtScn, atá suite in uachtar ar thaobh na láimhe deise den mhéarchlár. (Chun seat den scáileán i gcomhair fuinneog amháin a thógáil: Alt + PrtScn.)
Chun comhad grafach a chruthú:
Oscail “Paint”.
Greamaigh an seat den scáileán (Ctrl + V).
Sábháil an comhad.

Ansin is féidir an comhad seo a chur mar cheangaltán le ríomhphost.


Mac

Coinnigh síos Ordaigh agus Iomlaoid, agus brúigh ar 3. Déanann sé seo gabháil ar an scáileán iomlán agus sábhálann sé é mar chomhad ar an deasc.
Ansin is féidir an comhad a chur mar cheangaltán le ríomhphost.