An tIonad Iarratas Iarchéime - OÉ Gaillimh Ceisteanna Coitianta

1. 

Is ea, tá dhá leathanach le comhlánú do na cláir a mhúintear agus don chlár taighde araon.


Cliceáil anseo chun leathanach 1 (cláir a mhúintear) a fháil agus anseo do leathanach 2 (cláir a mhúintear)

Cliceáil anseo chun leathanach 1 (taighde) agus anseo do leath.

 
2. 
Comhlánaíonn tú foirm iarratais ar líne agus, ina dhiaidh sin, cuireann tú cóip chrua de dhoiciméid eile tacaíochta ar aghaidh leis an bpost (chuig PAC).
 
3. 
Is ea. Caithfear an chéad leathanach den fhoirm iarratais, seachas uimhir an mhic léinn, a chomhlánú. Ina dhiaidh seo, féadfaidh tú d’iarratas a shábháil tráth ar bith. As sin amach, chun iarratas atá sábháilte a chomhlánú, téigh chuig Mo Chuntas ar an gcóras iarratais ar líne.
Féach ar an fhoirm iarratais shamplach i gCeist 1 chun a fháil amach cad iad na ceisteanna is dóigh a chuirfear ort le linn an phróisis iarra
 
4. 
Tar éis duit na sonraí íocaíochta maidir le do tháille iarratais a chur ar aghaidh ar an gcóras iarratais ar líne, ní mór duit an Admháil i leith an Iarratais a chló. Beidh d’Uimhir Iarratais PAC san áireamh san eolas ar an Admháil i leith an Iarratais. Is féidir d’uimhir PAC agus a stádas a léiriú ar Mo Chuntas chomh maith.
 
5. 
Is é atá sa táille iarratais ar líne (ach cárta dochair nó cárta creidmheasa a úsáid) ná €50.00. Is féidir íoc níos deireanaí, le cárta dochair nó creidmheasa ar chostas €50.00 nó le dréacht bainc ar chostas €55. Tá an táille phróiseála iarratais ar líne iníoctha le PAC agus níl sé inaisíoctha. Tabhair faoi deara, le do thoil, nach bpróiseálfar d’iarratas go dtí an dáta a fhaigheann an tIonad Iarratas Iarchéime íocaíocht don táille iarratais (cinntigh go bhfaigheann tú deimhniú postála nuair a chuireann tú do tháille iarratais sa phost). Is ceart íocaíochtaí atá á ndéanamh trí Ordú Poist nó Dréacht Bainc a dhéanamh díreach i ndiaidh d'iarratas ar líne a dhéanamh. Tábhachtach: má roghnaíonn tú do tháille iarratais a íoc níos faide anonn, ní chuirfear d’iarratas faoi bhráid OÉ Gaillimh le hathbhreithniú go dtí go mbeidh íocaíocht faighte ag PAC uait.
 
6. 
Le cárta dochair/creidmheasa, nó le dréacht bainc, nó le haistriú díreach bainc (tabharfar sonraí duit de réir mar atá an t-iarratas á dhéanamh agat ar an gcóras ar líne). Ní ghlactar le seiceanna pearsanta ná le horduithe poist.
 
7. 
I gcás iarratasóirí a úsáideann seoltaí ríomhphoist ar seoltaí gréasán-phoist iad, is ceart dóibh a thabhairt dá n-aire go bhféadfadh sé tarlú, má tá rogha ardleibhéil i bhfeidhm sa chuntas ríomhphoist i dtaca le scagadh dramhphoist de, go ndéanfar teachtaireachtaí ríomhphoist ón Ionad Iarratas Iarchéime agus ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, a áireamh mar a bheadh dramhphost ann. Ní mór duit an leibhéal scagtha i dtaca le dramhphost de a laghdú nó seoltaí ríomhphoist an Ionaid Iarratas Iarchéime (info@pac.ie) agus Ollscoil na hÉireann, Gaillimh a chur isteach sa liosta seoltaí iontaofa ríomhphoist a nglactar teachtaireachtaí uathu.
 
8. 

Cliceáil anseo, le do thoil, lena fháil amach cad iad na riachtanais (más ann) le haghaidh an chláir ba mhaith leat a dhéanamh. Beidh liosta le fáil san admháil a thugtar ag deireadh an phróisis ar line do na nithe nach mór duit a chur ar aghaidh leis an bpost nó a lódáil suas ag an nasc a léiríonn stadás an iarratas.

 
9. 
Molaimid duit gach doiciméad tacaíochta a chur chugainn a luaithe is féidir mar nach mbeidh stiúrthóir cláir ábalta, i gcásanna áirithe, d’iarratas a bhreithniú go dtí mbeidh na doiciméid go léir aige/aici.
 
10. 
Cliceáil anseo, le do thoil, lena fháil amach cad iad na riachtanais (más ann) le haghaidh an chláir ba mhaith leat a dhéanamh. Maidir leis na nithe nach mór duit a chur ar aghaidh leis an bpost, beidh liosta díobh le fáil san admháil a thugtar ag deireadh an phróisis ar líne. Ní féidir doiciméid a sholáthraítear a chur ar ais chugat.
 
11. 
Más mian leat go mbeadh doiciméid a chuir tú isteach roimhe seo (nach bhfuiltear in ann a chur ar ais) i gceangal le hiarratas nua chuig PAC, ní mór duit dul i dteagmháil le PAC ar ríomhphost leis na doiciméid seo a fháil ar ais. Ní mór duit na huimhreacha PAC a bhí agat roimhe seo agus na huimhreacha atá agat anois a thabhairt dóibh d’fhonn go mbeidh siad in ann d’iarratais a mheaitseáil lena chéile. Ní mór duit a shainiú dóibh go soiléir na doiciméid (e.g., athscríbhinn, tagairt) ar mhaith leat a chur isteach arís. Tabhair ar aird, le do thoil, nach bhfuil ach taifid don bhliain reatha + an dá bhliain roimhe sin i seilbh PAC. Mar sin, ní féidir an tseirbhís sin a chur ar fáil d’aon iarratas roimh an am sin.
 
12. 
Tabharfar an nasc iomchuí íoschóipeála duit le linn an phróisis iarratais ar líne. Is féidir leat an fhoirm a íoschóipeáil anseo freisin.
 
13. 
Bíonn sé seo ag brath ar an gclár atá i gceist. Is ceart duit a bheith ag súil leis go n-iarrfar ort ainmneacha dhá mholtóir a thabhairt agus caithfidh duine amháin ar a laghad díobh a bheith ina d(h)uine acadúil. Má bronnadh do cháilíocht ort roinnt blianta ó shin agus nach féidir leat teistiméireacht acadúil a fháil, d’fhéadfadh sé gur leor teistiméireacht ghairmiúil a sholáthar. Freisin, féach c.11 thuas.
 
14. 
Tharlódh sé i gcásanna áirithe go mbeadh sineadh leis an spriocdáta. Ní mór seiceáil a dhéanamh ar an suíomh idirlín seo le haghaidh eolais suas chun dáta: Spriocdátaí.
 
15. 
Gheobhaidh tú teachtaireacht ríomhphoist ón Ionad Iarratas Iarchéime á rá leat stádas d’iarratais a sheiceáil sa Roinn dar teideal Mo Chuntas ar an gcóras iarratais ar líne. Tá sé thar a bheith tábhachtach go soláthraíonn tú an seoladh ceart ríomhphoist ar d’iarratas ar líne agus go bhfuil do chuntas ríomhphoist ag feidhmiú i gceart. Tá sé tábhachtach freisin go seiceálann tú do chuntas ríomhphoist go tráthrialta.
 
16. 
Seoladh Idirlín: www.pac.ie
Roghnaigh: Ollscoil na hÉireann, Gaillimh
Roghnaigh: Mo Chuntas
Chun stádas reatha an iarratais a fheiceáil: Cliceáil ar 'Stádas'

Áireofar sa tsaoráid ‘Mo Chuntas’ eolas cothrom le dáta faoi d’iarratas agus an cinneadh deiridh maidir le d’iarratas.
 
17. 
Féadfaidh tú (suas le) trí chlár teagaisc a roghnú NÓ (suas le) trí chlár taighde (céimeanna taighde agus structúrtha ina measc) trí chóras iarratais ar líne PAC. Más mian leat iarratais bhreise a dhéanamh, caithfidh tú cuntas eile a chruthú ar PAC (le seoladh ríomhphoist eile), agus beidh táille iarratais eile le híoc agat.
 
18. 
Sa chás go gcuirtear clár ar ceal, féadfaidh tú clár eile a roghnú. Ní bheidh costas breise i gceist. Ní mór duit ríomhphost a sheoladh chuig an Oifig Iontrála Iarchéime in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh chun an clár atá curtha ar ceal a scriosadh ó d’iarratas agus chun an clár nua atá roghnaithe agat a chur in iúl.
 
19. 
Ar thug tú an seoladh ceart ríomhphoist (seiceáil ar an Admháil ó PAC i ndáil leis an Iarratas)? An bhfuil do chuntas ríomhphoist tar éis an teorainn spáis a shárú? D’fhéadfadh sé go mbeidh ort roinnt dramhtheachtaireachtaí/teachtaireachtaí nach bhfuil ag teastáil a thuilleadh a scriosadh chun spás a fhágáil ionas gur féidir teachtaireachtaí a fháil ó PAC. An bhfuil do chuntas ríomhphoist ag feidhmiú i gceart? Má tá (agus más rud é nach bhfuil teachtaireachtaí á bhfáil agat i gcónaí), is ceart duit dul i dteagmháil leis an Ionad Iarratas Iarchéime ag 091-549260.
 
20. 
I gcoitinne, idir 4 seachtaine agus 6 seachtaine tar éis an dáta dheireanaigh.
 
21. 
Ní féidir, caithfidh tú iarratas ar líne a chomhlánú. Beidh seoladh beo ríomhphoist ag teastáil chun an tsaoráid seo a úsáid mar go ndéanfar gach comhfhreagras maidir le d’iarratas a chur chugat le ríomhphost. Mura bhfuil teacht agat ar ríomhaire pearsanta sa bhaile nó ag an obair, b’fhéidir go mbeadh gaol nó cara de do chuid in ann cabhrú leat. Ina theannta sin, is ceart go mbeadh saoráidí idirlín ar fáil i do leabharlann áitiúil nó i gCaife Idirlín.
 
22. 
Cinntigh go bhfuil www.pac.ie roghnaithe mar láithreán sábháilte agat ar do bhrabhsálaí. Féach ‘Help’ ar do bhrabhsálaí chun treoracha a fháil. Má tá Netscape in úsáid agat, b’fhéidir go mbeadh ort athrú go Internet Explorer.
 
23. 
 
24. 
Braithfidh an bhliain taighde a sannfar di thú ar an dáta atá molta do thús do thogra taighde. Más roimh thús an tSamhraidh 2016 atá sé, is dócha (ach é a bheith ceadaithe) go ligfear isteach sa bhliain acadúil 2015-16 thú. Tar éis samhradh 2016, iontrálfar sa bhliain acadúil 2016-17 tú.
 
25. 
Is clár iarchéime staidéir a dhéanann mic léinn PhD atá bunaithe ar thaighde, ach a bhfuil gníomhaíochtaí breise ann chomh maith a chabhraíonn le réimse scileanna cineálacha agus speisialtóra cuí a thabhairt don mhac léinn é an PhD Struchtúrtha (IUQB 2009). Cuimsítear oiliúint i scileanna a bhaineann le disciplíní ar leith, i scileanna inaistrithe agus i scileanna cineálacha ar an PhD Struchtúrtha. Dá bhrí sin, d’fhéadfadh cuid den chlár a bheith á “theagasc”. D’fhéadfá do PhD a dhéanamh trí thaighde freisin. Cosúil le gach PhD, is é an chroí-thréith a bhaineann le clár PhD struchtúrtha \"eolas a chur chun cinn trí bhuntaighde”. Maireann PhD lánaimseartha (PhD Struchtúrtha san áireamh) ceithre bliana. Is féidir PhD a dhéanamh go páirtaimseartha freisin. Maireann PhD páirtaimseartha sé bliana. Maireann PhD Struchtúrtha páirtaimseartha sé bliana freisin ach ní chuirtear gach PhD Struchtúrtha ar fáil go páirtaimseartha. I measc roinnt de na cláir PhD Struchtúrtha a chuirtear ar fáil go páirtaimseartha tá (Dearcadh, Cognaíocht agus Gníomh) agus D. Phil. i Scannánaíocht, Teilifís agus na Meáin Dhigiteacha. Tá tuilleadh eolais le fáil ag: http://www.nuigalway.ie/graduatestudies/Research_Degrees/structured_phds.html
 
26. 
Ní gá duit iarratas PAC a dhéanamh. Ba cheart duit ceist ar bith atá agat maidir le haistriú ó chlár amháin go clár eile a phlé le do stiúrthóir.
 
27. 
Mura bhfuil do stiúrthóir liostaithe, seol ríomhphost chuig postgradadmissions@nuigalway.ie agus iarr do stiúrthóir a chur ar an liosta.
 
28. 
Caithfidh tú an bac atá agat ar fhuinneoga nua ag oscailt a mhúchadh nuair a bheidh an láithreán in úsáid agat nó is féidir leat fuinneoga nua a cheadú ó láithreán gréasáin PAC. Féach ar na treoracha ar an mbac ar fhuinneoga nua chun teacht ar fhaisnéis faoin mbealach leis seo a dhéanamh.
 
29. 
Más mian leat cúrsa ar d’iarratas ar iarchéim teagaisc AE i Ollscoil na hÉireann, Gaillimh a chur ar ceal, tá an deis sin ar do Mo Chuntas PAC do Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Logáil isteach ar chóras PAC le do sheoladh ríomhphoist agus pasfhocal Seoladh Idirlín: www.pac.ie Roghnaigh: Ollscoil na hÉireann, Gaillimh Roghnaigh: Mo Chuntas Chun stádas reatha an iarratais a fheiceáil: Cliceáil ar 'Stádas' Chun cúrsa i d’iarratas a chur ar ceal, cliceáil an rogha Cealaigh trasna ó chód an chúrsa.