Failte chuig na cláireacha
iarrchéime ag
Institiúid Teicneolaíochta Chorcaigh 2012


 

An tIonad Iarratas Iarchéime - CIT Ceisteanna Coitianta

1. 
Logáil isteach ar chóras PAC* Seoladh Idirlín: www.pac.ie
Roghnaigh: Institiúid Teicneolaíochta Corcaigh
Roghnaigh: Iarratas ar Chúrsaí
*Caithfidh úsáideoirí PAC ainm úsáideora (seoladh ríomhphoist) agus pasfhocal a roghnú sula ndéanfaidh said iarratas, roghnaigh an áit chuí ar dheis ar leathanach baile PAC le logáil isteach
 
2. 
Tá 2 leathanach le comhlánú. Tá foirm sampla le fáil anseo:
 
3. 
Comhlánaíonn tú foirm iarratais ar líne agus, ina dhiaidh sin, cuireann tú cóip chrua de dhoiciméid eile tacaíochta ar aghaidh leis an bpost (chuig PAC).
 
4. 
Is ea. Caithfear an chéad leathanach den fhoirm iarratais, seachas uimhir an mhic léinn, a chomhlánú. Ina dhiaidh seo, féadfaidh tú d’iarratas a shábháil tráth ar bith. As sin amach, chun iarratas atá sábháilte a chomhlánú, téigh chuig Mo Chuntas ar an gcóras iarratais ar líne.
Féach ar an fhoirm iarratais shamplach i gCeist 2 chun a fháil amach cad iad na ceisteanna is dóigh a chuirfear ort le linn an phróisis iarra
 
5. 
In aon bhliain amháin, ní féidir leat níos mó ná iarratas amháin a dhéanamh ar chláir iarchéime múinte de chuid CIT. Féadfaidh tú suas go 4 chlár múinte a chur san áireamh i d’iarratas. Más rud é, i ndiaidh iarratas a dhéanamh, gur mian leat cúrsa/clár eile a chur le d’iarratas agus NACH bhfuil an líon roghanna atá ceadaithe sáraithe agat, ba chóir duit dul i dteagmháil leis an Oifig Staidéir Iarchéime, CIT, más iarratasóir Éireannach/AE thú, (ríomhphost: alumni@cit.ie) agus déanfar cinneadh ansin ar d’iarratas.
 
6. 
Seans gur chlóscríobh tú an litir O seachas an figiúr 0. Tá 5 charachtar ann i gcód cúrsa. CR atá sa chéad dá cheann, móide litir den aibítir agus dhá fhigiúr, e.g. CRC02.
 
7. 
Is é atá sa táille iarratais ar líne (ach cárta dochair nó cárta creidmheasa a úsáid) ná €50.00. Is féidir íoc níos deireanaí, le cárta dochair nó creidmheasa ar chostas €50.00 nó le dréacht bainc ar chostas €55. Tá an táille phróiseála iarratais ar líne iníoctha le PAC agus níl sé inaisíoctha. Tabhair faoi deara, le do thoil, nach bpróiseálfar d’iarratas go dtí an dáta a fhaigheann an tIonad Iarratas Iarchéime íocaíocht don táille iarratais. Ní ghlactar le seiceanna pearsanta ná le horduithe poist.
 
8. 
Chomh maith le híocaíochtaí le cárta creidmheasa agus le cárta Laser, tá rogha ann freisin chun an íocaíocht a chur ar aghaidh, mar aon le táille bhreise riaracháin €5, le Dréachta Bainc, iníoctha leis an Ionad Iarratas Iarchéime. Dá bhrí sin, is é €55 an táille iomlán le haghaidh íocaíochta nach ndéantar le cárta creidmheasa.

Tabhair do d’aire, le do thoil, nach ndéanfar d’iarratas a phróiseáil go dtí an dáta a fhaigheann an tIonad Iarratas Iarchéime íocaíocht i leith na táille iarratais. Ní ghlactar le seiceanna pearsanta ná le horduithe poist.
 
9. 
Ar thug tú an seoladh ceart ríomhphoist (seiceáil ar an Admháil ó PAC i ndáil leis an Iarratas)? An bhfuil do chuntas ríomhphoist ag feidhmiú i gceart? I gcás iarratasóirí a úsáideann seoltaí ríomhphoist ar seoltaí gréasán-phoist iad, is ceart dóibh a thabhairt dá n-aire go bhféadfadh sé tarlú, má tá rogha ardleibhéil i bhfeidhm sa chuntas ríomhphoist i dtaca le scagadh dramhphoist de, go ndéanfar teachtaireachtaí ríomhphoist ón Ionad Iarratas Iarchéime agus ón Institiúid Teicneolaíochta Corcaigh a áireamh mar a bheadh dramhphost ann. Ní mór duit an leibhéal scagtha i dtaca le dramhphost de a laghdú nó seoltaí ríomhphoist an Ionaid Iarratas Iarchéime (info@pac.ie) agus Institiúid Teicneolaíochta Corcaigh (alumni@cit.ie) a chur isteach sa liosta seoltaí iontaofa ríomhphoist a nglactar teachtaireachtaí uathu.
 
10. 
FOIRMEACHA FORLÍONTACHA: Tabhair do d’aire, le do thoil, go bhfuil foirmeacha breise forlíontacha le híoschóipeáil agus le comhlánú clár iarchéime áirithe a mhúintear. Tá na Foirmeacha Forlíontacha ina gcuid an-tábhachtach den nós imeachta iarratais le haghaidh na gclár seo agus ní féidir iarratais orthu a bhreithniú mura ndéantar na foirmeacha forlíontacha a chomhlánú agus a chur ar fáil don Ionad Iarratas Iarchéime in éineacht le d’Uimhir Iarratais Iarchéime. Más infheidhme maidir leis an gclár/na cláir a bhfuil iarratas á dhéanamh agat ina leith, déanfar an nasc le haghaidh na bhFoirmeacha Forlíontacha (mar aon le Cód an Chúrsa) a thaispeáint lena n-íoschóipeáil tar éis chéim íoca an iarratais agus déanfar sin sa bhosca N.B. Léigh na Treoracha Tábhachtacha agus gheofar sin sa leathanach ina dtugtar admháil i leith an iarratais.
 
11. 
Gheobhaidh tú teachtaireacht ríomhphoist ón Ionad Iarratas Iarchéime i nGaillimh á dhaingniú go bhfuarthas d’iarratas ar líne. Má tá Foirm Fhorlíontach Iarratais le comhlánú i ndáil leis an gclár/na cláir a bhfuil iarratas déanta agat ina leith, beidh nasc le fáil sa teachtaireacht admhála ríomhphoist ón Ionad Iarratas Iarchéime ar nasc é is féidir a úsáid chun na Foirmeacha Forlíontacha Iarratais a íoschóipeáil agus a chló.
 
12. 
Ní gá duit fianaise a sholáthar ar chéim(eanna)/cháilíochtaí iarchéime a fuarthas ó Institiúid Teicneolaíochta Corcaigh. Más rud é nach mac léinn reatha nó céimí de chuid CIT tú ach go bhfuil céim(eanna)/cáilíochtaí iarchéime breise faighte agat freisin ó Ollscoil/Choláiste eile, ní mór duit cóipeanna do cháilíochtaí neamh-CIT a sholáthar.
 
13. 
Ní mór duit cóipeanna de gach cáilíocht neamh-CIT a chur leis an bpost chuig an Ionad Iarratas Iarchéime, 1 Cearnóg Theach na Cúirte, Gaillimh, Éire. Is leor cóip amháin de na doicimeid seo le haghaidh gach cúrsa a roghnaítear.
 
14. 
Más féidir, is ceart coiciméid fhorlíontacha a sholáthar don Ionad Iarratas Iarchéime i nGaillimh faoin dáta deireanach le haghaidh an chláir nó roimh an dáta sin.
 
15. 
Ní féidir, caithfidh tú iarratas ar líne a chomhlánú. Beidh seoladh beo ríomhphoist ag teastáil chun an tsaoráid seo a úsáid mar go ndéanfar gach comhfhreagras maidir le d’iarratas a chur chugat le ríomhphost. Mura bhfuil teacht agat ar ríomhaire pearsanta sa bhaile nó ag an obair, b’fhéidir go mbeadh gaol nó cara de do chuid in ann cabhrú leat. Ina theannta sin, is ceart go mbeadh saoráidí idirlín ar fáil i do leabharlann áitiúil nó i gCaife Idirlín.
 
16. 
Cinntigh go bhfuil www.pac.ie roghnaigh mar láithreán sábháilte agat ar do bhrabhsálaí. Féach ‘Help’ ar do bhrabhsálaí chun treoracha a fháil. Má tá Netscape in úsáid agat, b’fhéidir go mbeadh ort athrú go Internet Explorer.
 
17. 
Gheobhaidh tú teachtaireacht ríomhphoist ón Ionad Iarratas Iarchéime á rá leat stádas d’iarratais a sheiceáil (sa Roinn dar teideal ‘Mo Chuntas’ ar an gcóras iarratais ar líne). Tá sé thar a bheith tábhachtach go soláthraíonn tú an seoladh ceart ríomhphoist ar d’iarratas ar líne agus go bhfuil do chuntas ríomhphoist ag feidhmiú i gceart. Tá sé tábhachtach freisin go seiceálann tú do chuntas ríomhphoist go tráthrialta.
 
18. 
Seoladh Idirlín:    www.pac.ie
Roghnaigh:    Institiúid Teicneolaíochta Corcaigh
Roghnaigh:    Mo Chuntas
Chun stádas reatha an iarratais a fheiceáil: Click on 'Status'

Áireofar sa tsaoráid ‘Mo Chuntas’ eolas cothrom le dáta faoi d’iarratas agus an cinneadh deiridh maidir le d’iarratas.
 
19. 
Tar éis duit na sonraí íocaíochta maidir le do tháille iarratais a chur ar aghaidh ar an gcóras iarratais ar líne, ní mór duit an Admháil i leith an Iarratais a chló. Beidh d’Uimhir Iarratais PAC san áireamh san eolas ar an Admháil i leith an Iarratais. Is féidir d’uimhir PAC agus a stádas a léiriú ar Mo Chuntas chomh maith.