An tIonad Iarratas Iarchéime - UCC Ceisteanna Coitianta

1. 
Seoladh Idirlín: www.pac.ie
Logáil isteach ar chóras PAC* Roghnaigh: Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
Roghnaigh: Iarratas ar Chúrsaí

*Caithfidh úsáideoirí PAC ainm úsáideora (seoladh ríomhphoist) agus pasfhocal a roghnú sula ndéanfaidh said iarratas, roghnaigh an áit chuí ar dheis ar leathanach baile PAC le logáil isteach.
 
2. 
Ní féidir, caithfidh tú iarratas ar líne a chomhlánú. Beidh seoladh beo ríomhphoist ag teastáil chun an tsaoráid seo a úsáid mar go ndéanfar gach comhfhreagras maidir le d’iarratas a chur chugat le ríomhphost. Mura bhfuil teacht agat ar ríomhaire pearsanta sa bhaile nó ag an obair, b’fhéidir go mbeadh gaol nó cara de do chuid in ann cabhrú leat. Ina theannta sin, is ceart go mbeadh saoráidí idirlín ar fáil i do leabharlann áitiúil nó i gCaife Idirlín.
 
3. 
Tá 2 leathanach le comhlánú. Ní hé an leagan amach céanna atá ar iarratas do chlár taighde agus atá ar iarratas do chlár a mhúintear, tá foirmeacha samplacha le fáil anseo:
 
4. 
Comhlánaíonn tú foirm iarratais ar líne agus, ina dhiaidh sin, cuireann tú cóip chrua de dhoiciméid eile tacaíochta ar aghaidh leis an bpost (chuig PAC).
 
5. 
Is ea. Caithfear an chéad leathanach den fhoirm iarratais, seachas uimhir an mhic léinn, a chomhlánú. Ina dhiaidh seo, féadfaidh tú d’iarratas a shábháil tráth ar bith. As sin amach, chun iarratas atá sábháilte a chomhlánú, téigh chuig Mo Chuntas ar an gcóras iarratais ar líne.
Féach ar an fhoirm iarratais shamplach i gCeist 1 chun a fháil amach cad iad na ceisteanna is dóigh a chuirfear ort le linn an phróisis iarratais.
 
6. 
In aon bhliain amháin, ní féidir leat níos mó ná iarratas amháin a dhéanamh ar chláir iarchéime múinte de chuid UCC agus iarratas amháin a dhéanamh ar chláir iarchéime taighde de chuid UCC. Féadfaidh tú suas go cúig chlár múinte a chur san áireamh i d’iarratas agus suas go trí chlár taighde a chur san áireamh i d’iarratas (Iarratasóirí an AE amháin; ba chóir d’iarratasóirí taighde neamh-AE dul i dteagmháil leis an Oifig Idirnáisiúnta Oideachais, ríomhphost internationalpostgrad@ucc.ie).
Más rud é, i ndiaidh iarratas a dhéanamh, gur mian leat cúrsa/clár eile a chur le d’iarratas NÍOR roghnaigh tú cúig chúrsa le hiarratas a dhéanamh orthu:-
  • Féadfaidh IARRATASÓIRÍ AN AE/NA HÉIREANN AR CHÚRSAÍ TEAGAISC rogha breise cúrsa a dhéanamh mura bhfuil an spriocdháta caite trí STÁDAS AN IARRATAIS PAC ar líne
  • Ba chóir d’IARRATASÓIRÍ TAIGHDE AN AE/NA HÉIREANN teagmháil a dhéanamh díreach leis an Oifig Staidéir Iarchéime, UCC, (ríomhphost: graduatestudies@ucc.ie).
  • Ba chóir d’IARRATASÓIRÍ NEAMH-AE teagmháil dhíreach a dhéanamh leis an Oifig Idirnáisiúnta Oideachais, (ríomhphost: internationalpostgrad@ucc.ie) agus cuirfear d’iarratas san áireamh
 
7. 
Seans gur chlóscríobh tú an litir O seachas an figiúr 0. Tá 5 charachtar ann i gcód cúrsa. CK atá sa chéad dá cheann, móide litir den aibítir agus dhá fhigiúr, e.g. CKC02.
 
8. 
FOIRMEACHA FORLÍONTACHA: Tabhair do d’aire, le do thoil, go bhfuil foirmeacha breise forlíontacha le híoschóipeáil agus le comhlánú i gcás na gclár Taighde agus clár iarchéime áirithe a mhúintear. Tá na Foirmeacha Forlíontacha ina gcuid an-tábhachtach den nós imeachta iarratais le haghaidh na gclár seo agus ní féidir iarratais orthu a bhreithniú mura ndéantar na foirmeacha forlíontacha a chomhlánú agus a chur ar fáil don Ionad Iarratas Iarchéime in éineacht le d’Uimhir Iarratais Iarchéime. Más infheidhme maidir leis an gclár/na cláir a bhfuil iarratas á dhéanamh agat ina leith, déanfar an nasc le haghaidh na bhFoirmeacha Forlíontacha (mar aon le Cód an Chúrsa) a thaispeáint lena n-íoschóipeáil tar éis chéim íoca an iarratais agus déanfar sin sa bhosca N.B. Léigh na Treoracha Tábhachtacha agus gheofar sin sa leathanach ina dtugtar admháil i leith an iarratais.
 
9. 
Gheobhaidh tú teachtaireacht ríomhphoist ón Ionad Iarratas Iarchéime i nGaillimh á dhaingniú go bhfuarthas d’iarratas ar líne. Má tá Foirm Fhorlíontach Iarratais le comhlánú i ndáil leis an gclár/na cláir a bhfuil iarratas déanta agat ina leith, beidh nasc le fáil sa teachtaireacht admhála ríomhphoist ón Ionad Iarratas Iarchéime ar nasc é is féidir a úsáid chun na Foirmeacha Forlíontacha Iarratais a íoschóipeáil agus a chló.
 
10. 
Is é atá sa táille iarratais ar líne (ach cárta dochair nó cárta creidmheasa a úsáid) ná €50.00. Is féidir íoc níos deireanaí, le cárta dochair nó creidmheasa ar chostas €50.00 nó le dréacht bainc ar chostas €55. Tá an táille phróiseála iarratais ar líne iníoctha le PAC agus níl sé inaisíoctha. Tabhair faoi deara, le do thoil, nach bpróiseálfar d’iarratas go dtí an dáta a fhaigheann an tIonad Iarratas Iarchéime íocaíocht don táille iarratais (cinntigh go bhfaigheann tú deimhniú postála nuair a chuireann tú do tháille iarratais sa phost). Is ceart íocaíochtaí atá á ndéanamh trí Ordú Poist nó Dréacht Bainc a dhéanamh díreach i ndiaidh d'iarratas ar líne a dhéanamh.
 
11. 
Chomh maith le híocaíochtaí le cárta creidmheasa agus le cárta Laser, tá rogha ann freisin chun an íocaíocht a chur ar aghaidh, mar aon le táille bhreise riaracháin €5, i bhfoirm Ordaithe Poist nó Dréachta Bainc, iníoctha leis an Ionad Iarratas Iarchéime. Dá bhrí sin, is é €55 an táille iomlán le haghaidh íocaíochta nach ndéantar le cárta creidmheasa.

Tabhair do d’aire, le do thoil, nach ndéanfar d’iarratas a phróiseáil go dtí an dáta a fhaigheann an tIonad Iarratas Iarchéime íocaíocht i leith na táille iarratais (bí cinnte go bhfaighidh tú deimhniú postála nuair atá an táille iarratais á cur leis an bpost). Is ceart íocaíochtaí i bhfoirm Ordaithe Poist agus Dréachta Bainc a dhéanamh díreach i ndiaidh an t-iarratas ar líne a chur ar aghaidh.
 
12. 
Ar thug tú an seoladh ceart ríomhphoist (seiceáil ar an Admháil ó PAC i ndáil leis an Iarratas)? An bhfuil do chuntas ríomhphoist ag feidhmiú i gceart? I gcás iarratasóirí a úsáideann seoltaí ríomhphoist ar seoltaí gréasán-phoist iad, is ceart dóibh a thabhairt dá n-aire go bhféadfadh sé tarlú, má tá rogha ardleibhéil i bhfeidhm sa chuntas ríomhphoist i dtaca le scagadh dramhphoist de, go ndéanfar teachtaireachtaí ríomhphoist ón Ionad Iarratas Iarchéime agus ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh a áireamh mar a bheadh dramhphost ann. Ní mór duit an leibhéal scagtha i dtaca le dramhphost de a laghdú nó seoltaí ríomhphoist an Ionaid Iarratas Iarchéime (info@pac.ie) agus Choláiste na hOllscoile, Corcaigh (graduatestudies@ucc.ie) a chur isteach sa liosta seoltaí iontaofa ríomhphoist a nglactar teachtaireachtaí uathu. Más iarratasóir neamh-AE thú, cuir (ieoapplications@ucc.ie) leis. Más rud é nach bhfuil teachtaireachtaí á bhfáil agat i gcónaí, is ceart duit teagmháil a dhéanamh leis an Ionad Iarratas Iarchéime ag 091-549260.
 
13. 
Tar éis duit na sonraí íocaíochta maidir le do tháille iarratais a chur ar aghaidh ar an gcóras iarratais ar líne, ní mór duit an Admháil i leith an Iarratais a chló. Beidh d’Uimhir Iarratais PAC san áireamh san eolas ar an Admháil i leith an Iarratais. Is féidir d’uimhir PAC agus a stádas a léiriú ar 'Stádas an Iarratais' chomh maith.
 
14. 
Ní gá duit fianaise a sholáthar ar chéim(eanna)/cháilíochtaí iarchéime a fuarthas ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh. Más rud é nach mac léinn reatha nó céimí de chuid UCC tú ach go bhfuil céim(eanna)/cáilíochtaí iarchéime breise faighte agat freisin ó Ollscoil/Choláiste eile, ní mór duit cóipeanna do cháilíochtaí neamh-UCC a sholáthar.
 
15. 
Ní mór duit cóipeanna de gach cáilíocht neamh-UCC a chur leis an bpost chuig an Ionad Iarratas Iarchéime, 1 Cearnóg Theach na Cúirte, Gaillimh, Éire. Is leor cóip amháin de na doicimeid seo le haghaidh gach cúrsa a roghnaítear.
 
16. 
Más féidir, is ceart coiciméid fhorlíontacha a sholáthar don Ionad Iarratas Iarchéime i nGaillimh faoin dáta deireanach le haghaidh an chláir nó roimh an dáta sin. Más rud é nach infheidhme aon dáta deireanach maidir le d'iarratas (e.g. iarratais Taighde) is ceart doiciméid fhorlíontacha a sholáthar laistigh de seacht lá ón dáta a dhéantar an t-iarratas ar líne.
 
17. 
Cinntigh go bhfuil www.pac.ie roghnaithe mar láithreán sábháilte agat ar do bhrabhsálaí. Féach ‘Help’ ar do bhrabhsálaí chun treoracha a fháil. Má tá Netscape in úsáid agat, b’fhéidir go mbeadh ort athrú go Internet Explorer.
 
18. 
Ní bhaineann an rogha maidir leis an Dáta Tosaithe Is Fearr Leat ach amháin le hiarratasóirí ar Chláir Thaighde. An bhfuil dátaí tosaithe sonracha ann le haghaidh Cláir a Mhúintear.
 
19. 
Seoladh Idirlín:    www.pac.ie
Roghnaigh:    Coláiste na hOllscoile, Corcaigh
Roghnaigh:    Mo Chuntas
Chun stádas reatha an iarratais a fheiceáil: Cliceáil ar 'Stádas'

Áireofar sa tsaoráid ‘Mo Chuntas’ eolas cothrom le dáta faoi d’iarratas agus an cinneadh deiridh maidir le d’iarratas.
 
20. 
Gheobhaidh tú teachtaireacht ríomhphoist ón Ionad Iarratas Iarchéime á rá leat stádas d’iarratais a sheiceáil (sa Roinn dar teideal ‘Mo Chuntas’ ar an gcóras iarratais ar líne). Tá sé thar a bheith tábhachtach go soláthraíonn tú an seoladh ceart ríomhphoist ar d’iarratas ar líne agus go bhfuil do chuntas ríomhphoist ag feidhmiú i gceart. Tá sé tábhachtach freisin go seiceálann tú do chuntas ríomhphoist go tráthrialta.
 
21. 
Más mian leat cúrsa ar d’iarratas ar iarchéim teagaisc AE i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh a chur ar ceal, tá an deis sin ar do Mo Chuntas PAC do Choláiste na hOllscoile, Corcaigh Seoladh Idirlín: www.pac.ie Logáil isteach ar chóras PAC le do sheoladh ríomhphoist agus pasfhocal Roghnaigh: Mo Chuntas Chun stádas reatha an iarratais a fheiceáil: Cliceáil ar 'Stádas' Chun cúrsa i d’iarratas nó áit ar ghlac tú léi a chur ar ceal, cliceáil an rogha Cealaigh trasna ó chód an chúrsa. Caithfidh Iarratasóirí Teagaisc Neamh-AE teagmháil a dhéanamh le hOifig Idirnáisiúnta Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, chun a n-iarratas a chur ar ceal.
 
22. 
iarratasóirí a mheas le haghaidh gach rogha cúrsaí ar a n-, ach amháin má ceal roinnt cúrsaí atá roghnaithe. (féach ceist 21 a chur ar ceal roghanna chúrsa)  
 
23. 
Sea, beidh iarratasóirí a mheas fós a gcuid roghanna cláir eile, fiú má ghlacann siad le tairiscint níos luaithe ar rogha amháin chúrsa. Má tá tú ar fáil do rogha clár is fearr ina dhiaidh sin beidh do acceptace bunaidh go huathoibríoch a chur ar ceal nuair a ghlacann tú le tairiscint níos déanaí.

Is féidir le hiarratasóirí ach amháin glacadh ar an gcóras ag aon am ach is féidir glacadh a athrú le rogha cúrsa ina dhiaidh sin má tá tairiscint rogha is fearr le linn a dhéanamh níos déanaí.

AN TAIRISCINT CHÉAD ROGHA AN CLÁR ROGHA AGUS AON FAIDE MIAN a mheas le haghaidh AMHÁIN NÓ NÍOS MÓ DE DO ROGHANNA CLÁR atá fágtha, BA CHÓIR tú ar ceal do ROGHANNA EILE AR AN CLÁR D'IARRATAS ag an gcéim seo (féach ceist 21 Conas is féidir liom cance cúrsa rogha ar m'iarratas)
 
24. 
Click here to reset your password.