Eolas Ginearálta maidir leis An Máistir Gairmiúil san Oideachas (OÉ) - PME

Ráiteas Ginearálta

Déanfar iarratais ar iontráil i bhFómhar 2020 a phróiseáil de réir na rialachán agus na nósanna imeachta agus an amchláir atá leagtha amach i Leathanach Gréasáin PAC. Ní ceart d’aon iarratasóir drannadh leis an bhFoirm Iarratais ar-líne gan féachaint ar na treoracha sin ar dtús.

Déanann Ionad Iarratas Iarchéime (PAC) freastal ar na hOllscoileanna ar fad atá páirteach sa Chóras Ar-Líne Iarratais. Is gníomhaire é an tIonad do na hOllscoileanna sin. Glacann na hOllscoileanna ar fad atá páirteach sa chóras lárnach leis an amchlár, leis na nósanna imeachta agus leis na rialacha, go bliantúil. Níl aon chead ag Ionad Iarratas Iarchéime (PAC) aon athruithe a dhéanamh ar na nithe sin agus caithfidh an tIonad a chinntiú i gcónaí go dtugtar cothrom na féinne do gach iarratasóir agus nach dtugtar tosaíocht d’aon iarratasóir a chuirfeadh as do sheansanna iarratasóra eile.

Níl in Ionad Iarratas Iarchéime (PAC) ach gníomhaireacht riaracháin agus ní thacaíonn an tIonad le haon cheann de na cúig chúrsaí atá sa chóras, thar a chéile. Tá iachall ar an iarratasóir a chinntiú go bhfuil an cúrsa a roghnaítear oiriúnach dó/di.

Treoracha d’Iarratasóirí

Detailed instructions for completing the application form can be viewed by clicking here

More information on the participating institutions can be found on the institution websites below


Caithfidh iarratasóirí ar an Máistir Gairmiúil san Oideachas (NUI) sna ceithre ollscoil thuas-luaite, a gcuirfear tús leis i bhFómhar 2020, foirm iarratais chomhchoiteann amháin ar-líne a chomhlánú má theastaíonn uathu a bheith san áireamh. Ní mór roghanna a léiriú sa chás go dteastaíonn ó iarratasóir níos mó ná cúrsa amháin a roghnú. Ní mór an fhoirm iarratais ar líne don Mháistreacht Ghairmiúil san Oideachas (PME) a chomhlánú faoin Dé hAoine 21sh Feabhra 2020. €100 atá mar tháille iarratais agus ní mór é a íoc le cárta visa. All supporting documentation must be uploaded by Déardaoin 26th Feabhra 2020 onto the PAC System. Déanfar iarratais a mheas de réir an eolais atá curtha ar fáil ar an bhfoirm iarratais ar-líne chomh maith leis na cáipéisí breise a thagann isteach ina dhiaidh sin.

Tá iachall ar gach iarratasóir a chinntiú go bhfuil an t-eolas a chuireann sé/sí ar fáil cruinn agus iomlán.

Tairiscint shealadach a bheas i ngach tairiscint ar-líne a eiseofar agus beidh sé sin amhlaidh nó go gcuirfear cruthúnas ar fáil maidir le heolas a bhí ar an bhfoirm iarratais agus freisin nó go gcomhlíonfar coinníollacha eile maidir leis an tairiscint. I ngach cás, ní mór d’iarrthóirí céim incháilithe a bheith acu ag Leibhéal 8 (nó a comhionann) ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (NFQ) a shásaíonn riachtanais na Comhairle Múinteoireachta d'ábhar amháin ar a laghad ar an gcuraclam iarbhunscoile.

Má bhíonn an t-eolas a chuirtear ar fáil míchruinn nó neamhiomlán, ansin tá sé de cheart do thairiscint ar-líne ar áit a chur ar ceal agus ní bheidh an ollscoil freagrach as aon socruithe nó gealltanais atá déanta agat bunaithe ar an tairiscint chéanna.

Iarrtar ar iarratasóirí gan dul chuig aon scoil ag lorg cleachtadh múinteoireachta nó go mbíonn tairiscint ar áit i gceann de na cúrsaí san Máistir Gairmiúil san Oideachas (NUI) faighte acu.

Dátaí/Nótaí Tábhachtacha

  1. Dé hAoine 21sh Feabhra 2020 - An dáta deireanach le glacadh le foirmeacha iarratais comhlánaithe ar-líne in Ionad Iarratas Iarchéime (PAC), Uimh. 1 Cearnóg Theach na Cúirte, Gaillimh Táille Iarratais - €100. Tá na Táillí Iarratais ar fad neamh-inaisíoctha.
  2. Níl aon áis athruithe intinne ag PAC, ach d’fhéadfadh sé go gceadódh PAC eisceachtaí ar an riail áirithe seo i gcásanna ar leith ina gcuirtear fianaise chuimsitheach ar fáil. Ba cheart go gcuirfí an fhianaise seo ar fáil roimh 16 Márta 2020 ar a dheireanaí.
  3. Eiseofar Tairiscintí Sealadacha Bhabhta ar-líne a hAon ar nó tar éis 01 Aibreán 2020.
    (Tá an éarlais le glacadh le tairiscint neamh-inaisíoctha).
  4. Eiseofar an Dara Babhta Tairiscintí ar-líne roimh dheireadh mhí na Bealtaine 2020.
  5. Beidh ar gach iarratasóir atá le glacadh le tairiscint a thagann chucu (má thagann aon cheann) éarlais €260 a íoc ar-líne, is cuma an bhfuil siad i dteideal deontais nó nach bhfuil. Seolfar an éarlais seo chuig an ollscoil chuí sa chás go gcláraíonn an t-iarratasóir leis an ollscoil sin i bhFómhar na bliana 2020. Tá an éarlais le glacadh le tairiscintí neamh-inaistrithe agus neamh-inaisíoctha.
  6. Moltar go láidir duit an fhoirm iarratais a shábháil go rialta.

Beidh ar gach iarratasóir atá le glacadh le tairiscint a thagann chucu (má thagann aon cheann) éarlais €260 a íoc ar-líne, is cuma an bhfuil siad i dteideal deontais nó nach bhfuil. Seolfar an éarlais seo chuig an ollscoil chuí sa chás go gcláraíonn an t-iarratasóir leis an ollscoil sin i bhFómhar na bliana 2020. Tá an éarlais le glacadh le tairiscintí neamh-inaistrithe agus neamh-inaisíoctha.

Amchlár Iarratais

At time of application, you must upload supporting documentation.
Ní mór d’Iarratasóirí Fochéime (sa Bhliain Deiridh) na torthaí a thabhairt mar chéatadán foriomlán. Ba chóir bunchóip nó fótachóip dheimhnithe den Tras-scríobh Iomlán/Ráiteas Torthaí a fuarthas nuair a críochnaíodh GACH bliain staidéir go dtí seo (ní ERASMUS ná a chomhionann) ba chearta uaslódáil chuig PAC.
Ní mór d’Iarratasóirí ar Céimithe iad na torthaí a thabhairt mar chéatadán foriomlán. Ba chóir bunchóip nó fótachóip dheimhnithe den Tras-scríobh Iomlán/Ráiteas Torthaí a fuarthas nuair a críochnaíodh GACH bliain staidéir go dtí seo ba chearta uaslódáil chuig PAC.
Ba chóir d’iarratasóirí cóip dá bhForlíonadh Dioplóma a chur chuig PAC, má tá ceann acu.
Déan deimhin de, le do thoil, go bhfuil an fhaisnéis soiléir agus cruinn. Ní mór torthaí a chuirtear isteach i gcomhair measúnachta a bheith i bhformáid céatadáin (%) nó meán ghrádphointe (GPA) amháin. Cuir isteach ráiteas ó d’Ollscoil ag deimhniú do chuid ECTS mura bhfuil sé sin soiléir ó do thras-scríbhinní.
Applicants are required to fill out the relevant subject self-declaration form(s) online during the application process, complete in full as it is not possible to update this form(s) once the application is submitted.
Déanfar iarratais a mheas le linn na tréimhse 01 Márta go dtí 01 Aibreán 2020 agus cuirfear in ord fiúntais iad. Tabhair do d’aire le do thoil, nach mbeidh aon tionchar ag an ionad atá ag cúrsa i d’ord tosaíochta féin ar d’áit san ord fiúntais don chúrsa sin. NÍ bheimid ábalta d’iarratas a mheas mura léiríonn tú go soiléir go bhfuil céim Leibhéal 8 atá incháilithe agat, nó go bhfuil tú sa bhliain deiridh dá leithéid, agus go gcuireann tú an fhaisnéis riachtanach maidir le d'ábhar/d'ábhair faoi bhráid PAC - tríd an bhfoirm/trí na foirmeacha féindearbhúcháin.

Tabharfar tairiscint duit ar an gcúrsa is airde rogha bunaithe ar d’ionad san ord fiúntais (má tá aon chúrsa ag dul duit).

TÁBHACHTACH: Déantar tairiscint ar áit ar an mbonn go ndearbhaíonn an t-iarratasóir go bhfuil céim incháilithe leibhéal 8 aige nó aici, a chomhlíonann riachtanais fhoriomlána ECTS na Comhairle Múinteoireachta. Beidh mionscrúdú á dhéanamh ag an gComhairle Mhúinteoireachta nuair a thosaíonn an PME agus má thagann easnaimh chun solais d'fhéadfadh sé go mbeadh ar iarratasóirí aghaidh a thabhairt orthu nó i gcásanna eisceachtúla d’fhéadfaí an tairiscint ar áit a tharraingt siar.
Nuair a bheidh áit tairgthe do dhuine ar-líne i gceann amháin dá roghanna cúrsaí ní chuirtear san áireamh é/í feasta i gcás aon rogha atá níos ísle san ord roghanna ná an ceann a bhfuil áit tairgthe ina leith. Ciallaíonn sé seo gur féidir le duine áit níos airde a fháil (má bhíonn áiteanna ann de bharr daoine eile ag tarraingt siar) ach nach mbreithneofar é/í d’áit ar chúrsa atá níos ísle san ord roghanna ná an ceann atá tairgthe cheana. I gcás ina dtairgtear áit ar-líne do dhuine agus nach é céad rogha an duine sin é d’fhéadfadh sé tarlú ina dhiaidh sin go bhfaighidh sé/sí tairiscint ar-líne i leith rogha níos airde má bhíonn áit ar fáil. Bíonn feidhm ag an socrú seo cibé acu atá nó nach bhfuil an chéad tairiscunt glactha ag an iarratasóir. NÍ GÁ glacadh le tairiscint ar-líne le go gcuirfear san áireamh tú i gcomhair rogha níos airde. Ní féidir a bheith cinnte, ar ndóigh, go mbeidh rogha níos airde ar fáil.

Úsáidfear Roghnú Randamach, más gá, chun idirdhealú a dhéanamh idir iarratasóirí a bhfuil comhphointí acu.

Tar éis glacadh le tairiscint ar-líne, níl aon oibleagáid ar iarratasóir glacadh le tairiscint a dhéanfar ina dhiaidh sin. Féadfaidh sé/sí an tairiscint ar-líne bhunaidh a choimeád trí neamhaird a dhéanamh ar an tairiscint ar-líne iardain.

Tabharfar treoir dóibh siúd ar fad a gheobhaidh tairiscint ar-líne agus ar mian leo glacadh léi. Tabharfar eolas freisin maidir le clárú ar an gcúrsa agus le riachtanais a bhaineann le socruithe a dheanamh faoi thaithí Mhúinteoireachta.

Iarrfar orthu siúd atá ag glacadh le Tairiscint é sin a dhéanamh roimh an sprioclá atá leagtha síos agus earlais a íoc.

Má tá áiteanna fós gan líonadh tar éis an chéad bhabhta tairiscintí, ansin eiseofar tairiscintí sa bhreis nó go mbíonn na háiteanna ar fad líonta. Eiseofar na tairiscintí breise sin roimh dheireadh mhí Bealtaine 2020.

Is inmholta ceangal go rialta le láithreán gréasáin/láithreáin ghréasáin na hollscoile ábhartha d’aon nuashonrú ar chláir – Faisnéis faoi Chláir

Coiste Neamhspleách Achomhairc

Tá Coiste Neamhspleách Achomhairc ag Ionad Iarratas Iarchéime (PAC) agus is féidir leo siúd a mheasann nach bhfuaireadar cothrom na féinne a gcuid gearán a chur faoina bhráid, mura bhfuil na gearáin sin réitithe cheana féin ag Ionad Iarratas Iarchéime (PAC). Caithfear achomhairc a dhéanamh laistigh de 14 lá tar éis duit eolas a fháil maidir le Tairiscintí ar-líne agus is ceart achomhairc a sheoladh chuig: An Rúnaí, Coiste Neamhspleách Achomhairc, f.ch. Uimh. 1 Cearnóg Theach na Cúirte, Gaillimh Caithfidh gach achomharc a bheith i scríbhinn agus caithfear doiciméid chuí a sholáthar mar thacaíocht le d'achomharc, agus ní mór don té atá ag déanamh achomhairc é a shíniú. Is gá €64 a íoc le hachomharc a dhéanamh agus gheobhaidh tú an t-airgead ar ais má éiríonn le d’achomharc.

Iarratas a chur ar Athló

Ní dhéanann córas PAC/PME aon soláthar d'iarchur.

Gealltanas an Iarratasóra

Ba chóir go mbeadh iarratasóirí ar an eolas go soiléir, nuair a chomhlánaíonn siad an Fhoirm ar Líne agus na doiciméid a théann léi, go nglacann siad leis na treoracha agus leis na coinníollacha ar fad atá leagtha síos inti féin agus ar an láithreán gréasáin. Tá na cláir uile don Mháistir Gairmiúil san Oideachas (Ollscoil na hÉireann) dhá (2) bhliain lánaimseartha ar fad.

Eolas Easnamhach: Foláireamh

Coimeádann na hinstitiúidí atá páirteach sa Chóras an ceart acu féin gan iarratais a bhreithniú agus aon tairiscintí ar áiteanna a chur ar ceal, i gcásanna nár soláthraíodh an fhaisnéis a bhí iarrtha go hIOMLÁN nó nuair a soláthraíodh faisnéis atá falsaithe nó atá míthreorach.

ghlacfar le haon fhreagracht maidir le caillteanas nó cruatan a thagann chun cinn de bhrí nár soláthraíodh faisnéis IOMLÁN ceart agus comhlán ag an am cuí.

Foirmeacha Comhlánaithe go hIomlán

All supporting documents for your application must be uploaded onto the PAC System, some of which are mandatory at time of application. Please refer to the documentation requirements here.

An Táille Iarratais agus na Spriocdhátaí

 
FeeSprioclá D’IarrataisSprioclá do Dhoicimeid (Uploading only allowed)
Gnáth Iarratas€100Dé hAoine 21sh Feabhra 2020Déardaoin 26th Feabhra 2020
PEG02€100Dé hAoine 21sh Feabhra 2020Déardaoin 26th Feabhra 2020