Treoracha maidir le hIarratas ar Staidéar Struchtúrtha PhD Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

(Moltar do gach iarratasóir na treoracha seo a léamh roimh leanúint ar aghaidh le d’iarratas)

 1. Má tá míchumas ort a choisceann ort an t-iarratas ar líne a chomhlánú, cuir an méid sin in iúl don Oifigeach Iontrála Iarchéime in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus déanfar socrú maidir le hiarratas a dhéanamh i bhformáid inrochtana chomhaontaithe.
 2. Ní gá do mhic léinn taighde in OÉ Gaillimh ar mian leo aistriú ó chlár Máistreachta go clár PhD nó a mhalairt iarratas nua PAC a chomhlánú. Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le do stiúrthóir má theastaíonn eolas breise uait.
 3. Moltar duit, ar an gcéad dul síos, dul i dteagmháil leis an Roinn Acadúil, nó leis an Ionad Taighde in OÉ Gaillimh inar mian leat do chuid taighde a dhéanamh. Ba chóir duit, ag an bpointe seo, imlíne den togra taighde a ullmh ionas go mbeidh an Roinn nó an tIonad in ann cinneadh a dhéanamh i leith do chuid taighde.
 4. Is ceart duit eolas a chur ar na riachtanais iontrála le haghaidh gach cláir a ndéanann tú iarratas ina leith; tá an t-eolas sin le fáil i réamheolaire reatha Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Is ceart duit, go háirithe, suntas a thabhairt do dháta tosaithe gach cláir agus do na dátaí deireanacha chun iarratais chomhlánaithe a bheith faighte.
 5. Féadfaidh gach iarratasóir iarratas a dhéanamh ar thrí chlár taighde. Más mian leat iarratas a dhéanamh ar níos mó ná trí chlár, ní mór duit iarratas breise a dhéanamh trí PAC.
 6. Ní mór duit cuntas gníomhach ríomhphoist a bheith agat chun an tsaoráid seo a úsáid. Is ortsa atá an fhreagracht as do chuntas a sheiceáil go tráthrialta agus as a chinntiú go bhfuil sé gníomhach agus ag feidhmiú i gceart. I gcás iarratasóirí a úsáideann seoltaí ríomhphoist ar seoltaí gréasán-phoist iad, is ceart dóibh a thabhairt dá n-aire go bhféadfadh sé tarlú, má tá rogha ardleibhéil i bhfeidhm sa chuntas ríomhphoist i dtaca le scagadh dramhphoist de, go ndéanfar teachtaireachtaí ríomhphoist ón Ionad Iarratas Iarchéime, Gaillimh, agus ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, a áireamh mar a bheadh dramhphost ann. Ní mór duit an leibhéal scagtha i dtaca le dramhphost de a laghdú nó seoltaí ríomhphoist an Ionaid Iarratas Iarchéime, Gaillimh (noreply@pac.ie), agus Ollscoil na hÉireann, Gaillimh a chur isteach sa liosta seoltaí iontaofa ríomhphoist a nglactar teachtaireachtaí uathu.
 7. Déanfar gach teachtaireacht maidir le stádas d’iarratais a chur chugat le ríomhphost. Is ortsa atá an fhreagracht as a chinntiú go seiceálann tú do chuntas ríomhphoist go rialta chun comhfhreagras den sórt sin a fháil.
 8. Ní mór do gach iarrthóir an uimhir iarratais a lua (8 digit atá i gceist). Beidh sé seo tugtha duit le linn na staide deireanaí den mhodh iarratais. Ba chóir d’uimhir iarratais a lua ar gach doiciméad bhreise a sheolfaidh tú chuig an Ionad Iarratais Iarchéime.
 9. Chun an t-iarratas seo a dhéanamh, beidh ort do chuid sonraí pearsanta a chur isteach chomh maith le do cháilíochtaí roimhe seo, taithí oibre iomchuí roimhe seo agus ainm agus sonraí teagmhála dhá mholtóir. Bí cinnte go bhfuil an t-eolas sin in aice láimhe roimh leanúint ar aghaidh le d’iarratas. Adobe Acrobat Reader Caithfidh Leagan 8 nó níos airde a bheith suiteáilte ar do ríomhaire ionas go mbeidh tú in ann ár bhfoirmeacha PDF a íoslódáil agus a léamh.
 10. Chun d’iarratas a chomhlánú ní mór duit doiciméid tacaíochta i bhfoirm páipéir a chur ar fáil mar fhianaise ar do chuid cáilíochtaí go dtí seo (e.g. Trascríbhinní Torthaí, Inniúlacht Bhéarla), mar aon le haon eolas eile a iarrtar ag deireadh an phróisis iarratais seo. Ní mór cóipeanna de dhoiciméid bhunaidh a bheith deimhnithe mar chóipeanna dílse. Ní féidir doiciméid bhunaidh a sholáthraítear a chur ar ais chugat.
 11. Cuir gach doiciméad chugainn i bhformáid A4 (nó a chomhionann). ní mór doiciméadú a uaslódáil tríd an nasc “My Account” nó é a sheoladh tríd an bpost chuig an Ionad Iarratais Iarchéime, 1 Cearnóg Theach na Cúirte, Gaillimh, Éire. Is ceart go mbeadh an t-eolas seo againn 10 lá oibre tar éis d'iarratas a dhéanamh ar líne agus ní mór é a bheith againn faoin dáta deireanach chun iarratas a dhéanamh ar an gclár a bhfuil iarratas á dhéanamh ina leith. Ní féidir measúnú a dhéanamh ar d’iarratas go dtí go bhfaightear an t-eolas seo.

  *Tabhair do d'aire: Caithfidh na tras-scríbhinní a bheith ina bhfíorchóipeanna deimhnithe.
 12. I gcás doiciméad tacaíochta nó eolais nach féidir leat a chur ar fáil tráth déanta an iarratais (e.g. scrúduithe atá le déanamh fós), may be submitted at a later stage ní mór doiciméadú a uaslódáil tríd an nasc “My Account” nó é a sheoladh tríd an bpost chuig an Ionad Iarratais Iarchéime (PAC).

  *Tabhair do d'aire: Caithfidh na tras-scríbhinní a bheith ina bhfíorchóipeanna deimhnithe.
 13. Tar éis duit na mionsonraí iarratais a iontráil, beifear ag súil go n-íocfaidh tú táille iarratais neamh-inaisíochta €50. Is féidir an íocaíocht sin a dhéanamh le Cárta Creidmheasa (MasterCard/Visa) nó le Cárta Dochair (Laser). Please note non-Irish visa debit cards are not accepted. Is féidir íocaíocht a dhéanamh le hAistriú Bainc freisin ach tá muirear breise riaracháin €5 ann i leith íocaíochtaí den sórt sin. Más mian leis an iarratasóir iarratas breise a dhéanamh ar chúrsa eile (i.e. múinte nó taighde), beidh a t-iarratas breise seo saor in aisce.
 14. Tabhair do d’aire, le do thoil, go bhféadfadh sé tarlú go mbeifear ag súil go bhfaighidh iarratasóirí ó áiteanna lasmuigh den AE víosa staidéir roimh theacht go hÉirinn chun dul i mbun staidéir. Faoi rialacháin reatha maidir le hinimirce atá ar fáil ón Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, ní féidir víosa staidéir i gcás ina bhfuil clár pairtaimseartha á dhéanamh agat. Más iarratasóir tú as áit lasmuigh den AE agus go bhfuil iarratas á dhéanamh agat ar chúrsa pairtaimseartha, is ortsa atá an fhreagracht as a chinneadh an gá do náisiúnaigh do thíre dúchais víosa staidéir a fháil faoi rialacháin na hÉireann.
 15. Ní mór Javascript a chumasú chun an fhoirm iarratais a chomhlánú. Cliceáil anseo le do thoil chun féachaint ar na treoracha.
 16. Is ceart do mhic léinn a mbíonn deacrachtaí teicniúla acu le linn iarratas a dhéanamh dul i dteagmháil le PAC.
 17. Moltar do gach iarratasóir Roinn na gCeisteanna a Chuirtear Go Minic a léamh roimh iarratas a dhéanamh.
 18. Moltar go láidir duit an fhoirm iarratais a shábháil go rialta.
 19. Moltar go láidir duit aon ráiteas pearsanta a chruthú i gcomhad téacs le haghaidh do thaifid féin agus iad a chóipeáil isteach san fhoirm iarratais.