Message

We are currently updating our website.
You may notice that different areas look and work differently but don't worry.
If you get into any trouble you can always go to the main home page here or email us at pachelp@pac.ie
Thank you, The PAC team.
An Ionad Iarratas Iarchéime Teo

Treoracha maidir le hIarratas ar Staidéar Taighde Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

(Moltar do gach iarratasóir na treoracha seo a léamh roimh leanúint ar aghaidh le d’iarratas)

 1. Má tá míchumas ort a choisceann ort an t-iarratas ar líne a chomhlánú, cuir an méid sin in iúl don Oifigeach Iontrála Iarchéime in Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, agus déanfar socrú maidir le hiarratas a dhéanamh i bhformáid inrochtana chomhaontaithe.
 2. Ní gá do mhic léinn taighde in OÉ Gaillimh ar mian leo aistriú ó chlár Máistreachta go clár PhD nó a mhalairt iarratas nua PAC a chomhlánú. Ba cheart duit teagmháil a dhéanamh le do stiúrthóir má theastaíonn eolas breise uait.
 3. Moltar duit, ar an gcéad dul síos, dul i dteagmháil leis an Roinn Acadúil, nó leis an Ionad Taighde in OÉ Gaillimh inar mian leat do chuid taighde a dhéanamh. Ba chóir duit, ag an bpointe seo, imlíne den togra taighde a ullmh ionas go mbeidh an Roinn nó an tIonad in ann cinneadh a dhéanamh i leith do chuid taighde.
 4. Is ceart duit eolas a chur ar na riachtanais iontrála le haghaidh gach cláir a ndéanann tú iarratas ina leith; tá an t-eolas sin le fáil i réamheolaire reatha Ollscoil na hÉireann, Gaillimh. Is ceart duit, go háirithe, suntas a thabhairt do dháta tosaithe gach cláir agus do na dátaí deireanacha chun iarratais chomhlánaithe a bheith faighte.
 5. Féadfaidh gach iarratasóir iarratas a dhéanamh ar thrí chlár taighde. Más mian leat iarratas a dhéanamh ar níos mó ná trí chlár, ní mór duit iarratas breise a dhéanamh trí PAC.
 6. Ní mór duit cuntas gníomhach ríomhphoist a bheith agat chun an tsaoráid seo a úsáid. Is ortsa atá an fhreagracht as do chuntas a sheiceáil go tráthrialta agus as a chinntiú go bhfuil sé gníomhach agus ag feidhmiú i gceart. I gcás iarratasóirí a úsáideann seoltaí ríomhphoist ar seoltaí gréasán-phoist iad, is ceart dóibh a thabhairt dá n-aire go bhféadfadh sé tarlú, má tá rogha ardleibhéil i bhfeidhm sa chuntas ríomhphoist i dtaca le scagadh dramhphoist de, go ndéanfar teachtaireachtaí ríomhphoist ón Ionad Iarratas Iarchéime, Gaillimh, agus ó Ollscoil na hÉireann, Gaillimh, a áireamh mar a bheadh dramhphost ann. Ní mór duit an leibhéal scagtha i dtaca le dramhphost de a laghdú nó seoltaí ríomhphoist an Ionaid Iarratas Iarchéime, Gaillimh (info@pac.ie), agus Ollscoil na hÉireann, Gaillimh a chur isteach sa liosta seoltaí iontaofa ríomhphoist a nglactar teachtaireachtaí uathu.
 7. Déanfar gach teachtaireacht maidir le stádas d’iarratais a chur chugat le ríomhphost. Is ortsa atá an fhreagracht as a chinntiú go seiceálann tú do chuntas ríomhphoist go rialta chun comhfhreagras den sórt sin a fháil.
 8. Ní mór do gach iarrthóir an uimhir iarratais a lua (8 digit atá i gceist). Beidh sé seo tugtha duit le linn na staide deireanaí den mhodh iarratais. Ba chóir d’uimhir iarratais a lua ar gach doiciméad bhreise a sheolfaidh tú chuig an Ionad Iarratais Iarchéime.
 9. Chun an t-iarratas seo a dhéanamh, beidh ort do chuid sonraí pearsanta a chur isteach chomh maith le do cháilíochtaí roimhe seo, taithí oibre iomchuí roimhe seo agus ainm agus sonraí teagmhála dhá mholtóir. Bí cinnte go bhfuil an t-eolas sin in aice láimhe roimh leanúint ar aghaidh le d’iarratas. Adobe Acrobat Reader Caithfidh Leagan 8 nó níos airde a bheith suiteáilte ar do ríomhaire ionas go mbeidh tú in ann ár bhfoirmeacha PDF a íoslódáil agus a léamh.
 10. Chun d’iarratas a chomhlánú ní mór duit doiciméid tacaíochta i bhfoirm páipéir a chur ar fáil mar fhianaise ar do chuid cáilíochtaí go dtí seo (e.g. Trascríbhinní Torthaí, Inniúlacht Bhéarla), mar aon le haon eolas eile a iarrtar ag deireadh an phróisis iarratais seo. Ní mór cóipeanna de dhoiciméid bhunaidh a bheith deimhnithe mar chóipeanna dílse. Ní féidir doiciméid bhunaidh a sholáthraítear a chur ar ais chugat.
 11. Cuir gach doiciméad chugainn i bhformáid A4 (nó a chomhionann). ní mór doiciméadú a uaslódáil tríd an nasc “My Account” nó é a sheoladh tríd an bpost chuig an Ionad Iarratais Iarchéime, 1 Cearnóg Theach na Cúirte, Gaillimh, Éire. Is ceart go mbeadh an t-eolas seo againn 10 lá oibre tar éis d'iarratas a dhéanamh ar líne agus ní mór é a bheith againn faoin dáta deireanach chun iarratas a dhéanamh ar an gclár a bhfuil iarratas á dhéanamh ina leith. Ní féidir measúnú a dhéanamh ar d’iarratas go dtí go bhfaightear an t-eolas seo.

  *Tabhair do d'aire: Caithfidh na tras-scríbhinní a bheith ina bhfíorchóipeanna deimhnithe.
 12. I gcás doiciméad tacaíochta nó eolais nach féidir leat a chur ar fáil tráth déanta an iarratais (e.g. scrúduithe atá le déanamh fós), may be submitted at a later stage ní mór doiciméadú a uaslódáil tríd an nasc “My Account” nó é a sheoladh tríd an bpost chuig an Ionad Iarratais Iarchéime (PAC).

  *Tabhair do d'aire: Caithfidh na tras-scríbhinní a bheith ina bhfíorchóipeanna deimhnithe.
 13. Tar éis duit na mionsonraí iarratais a iontráil, beifear ag súil go n-íocfaidh tú táille iarratais neamh-inaisíochta €50. Is féidir an íocaíocht sin a dhéanamh le Cárta Creidmheasa (MasterCard/Visa) nó le Cárta Dochair (Laser). Please note non-Irish visa debit cards are not accepted. Is féidir íocaíocht a dhéanamh le hAistriú Bainc freisin ach tá muirear breise riaracháin €5 ann i leith íocaíochtaí den sórt sin. Más mian leis an iarratasóir iarratas breise a dhéanamh ar chúrsa eile (i.e. múinte nó taighde), beidh a t-iarratas breise seo saor in aisce.
 14. Tabhair do d’aire, le do thoil, go bhféadfadh sé tarlú go mbeifear ag súil go bhfaighidh iarratasóirí ó áiteanna lasmuigh den AE víosa staidéir roimh theacht go hÉirinn chun dul i mbun staidéir. Faoi rialacháin reatha maidir le hinimirce atá ar fáil ón Roinn Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí, ní féidir víosa staidéir i gcás ina bhfuil clár pairtaimseartha á dhéanamh agat. Más iarratasóir tú as áit lasmuigh den AE agus go bhfuil iarratas á dhéanamh agat ar chúrsa pairtaimseartha, is ortsa atá an fhreagracht as a chinneadh an gá do náisiúnaigh do thíre dúchais víosa staidéir a fháil faoi rialacháin na hÉireann.
 15. Ní mór Javascript a chumasú chun an fhoirm iarratais a chomhlánú. Cliceáil anseo le do thoil chun féachaint ar na treoracha.
 16. Is ceart do mhic léinn a mbíonn deacrachtaí teicniúla acu le linn iarratas a dhéanamh dul i dteagmháil le PAC.
 17. Moltar do gach iarratasóir Roinn na gCeisteanna a Chuirtear Go Minic a léamh roimh iarratas a dhéanamh.
 18. Moltar go láidir duit an fhoirm iarratais a shábháil go rialta.
 19. Moltar go láidir duit aon ráiteas pearsanta a chruthú i gcomhad téacs le haghaidh do thaifid féin agus iad a chóipeáil isteach san fhoirm iarratais.