Treoracha maidir leis
An Máistir Gairmiúil san Oideachas DCU (Post-Primary Teaching – DC905)

Ráiteas Ginearálta

Déanfar iarratais ar An Máistir Gairmiúil san Oideachas (Post-Primary Teaching) DCU a phróiseáil de réir na rialachán agus na nósanna imeachta agus an amchláir atá leagtha amach i Leathanach Gréasáin PAC. Ní ceart d’aon iarratasóir drannadh leis an bhFoirm Iarratais ar-líne gan féachaint ar na treoracha sin ar dtús.

Déanann Ionad Iarratas Iarchéime (PAC) freastal ar na hOllscoileanna ar fad atá páirteach sa Chóras Ar-Líne Iarratais. The application regulations, procedures and timetable are agreed annually by DCU. Níl aon chead ag Ionad Iarratas Iarchéime (PAC) aon athruithe a dhéanamh ar na nithe sin agus caithfidh an tIonad a chinntiú i gcónaí go dtugtar cothrom na féinne do gach iarratasóir agus nach dtugtar tosaíocht d’aon iarratasóir a chuirfeadh as do sheansanna iarratasóra eile.

Níl in Ionad Iarratas Iarchéime (PAC) ach gníomhaireacht riaracháin agus ní thacaíonn an tIonad leis an cúrsa anseo. Tá iachall ar an iarratasóir a chinntiú go bhfuil an cúrsa a roghnaítear oiriúnach dó/di.

Treoracha d’Iarratasóirí

Caithfidh iarratasóirí ar an Máistir Gairmiúil san Oideachas (Post-Primary Teaching) in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath, a gcuirfear tús leis i bhFómhar 2019, foirm iarratais ar-líne a chomhlánú Dé hAoine 15th Feabhra 2019 má theastaíonn uathu a bheith san áireamh. €80 atá mar tháille iarratais agus ní mór é a íoc le cárta visa via the PAC system. All supporting documentation must be uploaded by Dé Luain 01st Iúil 2019 onto the PAC System. Déanfar iarratais a mheas de réir an eolais atá curtha ar fáil ar an bhfoirm iarratais ar-líne chomh maith leis na cáipéisí breise a thagann isteach ina dhiaidh sin. Offers will be made in Márta 2019.

Tá iachall ar gach iarratasóir a chinntiú go bhfuil an t-eolas a chuireann sé/sí ar fáil cruinn agus iomlán.

Each offer of a place on the Professional Master of Education (Post-Primary teaching) programme will be PROVISIONAL pending verification of information supplied by the applicant and fulfilment of other offer conditions including securing of a School Placement. I ngach cás, ní mór d’iarrthóirí céim incháilithe a bheith acu ag Leibhéal 8 (nó a comhionann) ar an gCreat Náisiúnta Cáilíochtaí (NFQ) a shásaíonn riachtanais na Comhairle Múinteoireachta d'ábhar amháin ar a laghad ar an gcuraclam iarbhunscoile. Applicants must also secure a school placement. If information supplied is found to be false or incomplete the absolute right is reserved to cancel the offer and the university will NOT accept any responsibility for arrangements, commitments or liabilities undertaken by the applicant on foot of the offer.

Application Timeline and Supporting Documentation

At time of application, you must upload supporting documentation to PAC by Dé Luain 01st Iúil 2019. These documents include:

Note: Teaching Council Subject Self-Declaration Forms are entered online as part of the application process.

Transcripts

Ní mór d’Iarratasóirí Fochéime (sa Bhliain Deiridh) na torthaí a thabhairt mar chéatadán foriomlán. Ba chóir bunchóip nó fótachóip dheimhnithe den Tras-scríobh Iomlán/Ráiteas Torthaí a fuarthas nuair a críochnaíodh GACH bliain staidéir go dtí seo (ní ERASMUS ná a chomhionann) ba chearta uaslódáil chuig PAC.
Ní mór d’Iarratasóirí ar Céimithe iad na torthaí a thabhairt mar chéatadán foriomlán. Ba chóir bunchóip nó fótachóip dheimhnithe den Tras-scríobh Iomlán/Ráiteas Torthaí a fuarthas nuair a críochnaíodh GACH bliain staidéir go dtí seo ba chearta uaslódáil chuig PAC.

Déan deimhin de, le do thoil, go bhfuil an fhaisnéis soiléir agus cruinn. Ní mór torthaí a chuirtear isteach i gcomhair measúnachta a bheith i bhformáid céatadáin (%) nó meán ghrádphointe (GPA) amháin. Cuir isteach ráiteas ó d’Ollscoil ag deimhniú do chuid ECTS mura bhfuil sé sin soiléir ó do thras-scríbhinní.

References

In the case where applicants are claiming points for work experience, an employer required to upload a minimum of one employer reference form is a requirement and must be uploaded.
The template for the employer reference can be downloaded here.

School Placement Form

Applicants should secure a school placement in advance of completing their application to the programme. Applicants must upload a completed ‘School Placement Form’ at the time of application. In exceptional circumstances where an applicant has not secured a placement by the time of application a conditional offer may be provided. If an applicant has not secured a placement by 3rd June 2019 their offer will be withdrawn.Only students with a secured placement can register with DCU for the programme.
The School Placement form can be downloaded here.

Teaching Council Subject Self-Declaration Forms (Online)

Applicants are required to fill out the relevant Subject Self-Declaration Form(s) online during the application process. This complete in full as it is not possible to update this form(s) once the application is submitted.

Assessment of Applications

Applications will be assessed by PAC and will be placed in order of merit. Ní beidh PAC ábalta d’iarratas a mheas mura léiríonn tú go soiléir go bhfuil céim Leibhéal 8 atá incháilithe agat, nó go bhfuil tú sa bhliain deiridh dá leithéid, agus go gcuireann tú an fhaisnéis riachtanach maidir le d'ábhar/d'ábhair faoi bhráid PAC - tríd an bhfoirm/trí na foirmeacha féindearbhúcháin and supplementary material. Following assessment, places will be allocated as soon as possible. Those who are offered a place will also be given advice on further procedures, including registration. Those who wish to accept their offered place will be asked to reply within a specified period. Information on registration details is found on the DCU Registry Information page.

Random Selection will be used where it is necessary to distinguish between applicants with equal points.

TÁBHACHTACH Déantar tairiscint ar áit ar an mbonn go ndearbhaíonn an t-iarratasóir go bhfuil céim incháilithe leibhéal 8 aige nó aici, a chomhlíonann riachtanais fhoriomlána ECTS na Comhairle Múinteoireachta. Beidh mionscrúdú á dhéanamh ag an gComhairle Mhúinteoireachta nuair a thosaíonn an PME agus má thagann easnaimh chun solais d'fhéadfadh sé go mbeadh ar iarratasóirí aghaidh a thabhairt orthu nó i gcásanna eisceachtúla d’fhéadfaí an tairiscint ar áit a tharraingt siar.

It is advisable to regularly check the DCU website(s) for any programme updates. Please also check your PAC account frequently for any updates on your application.

Faisnéis faoi Chláir

Professional Master of Education (Post-Primary Teaching – DC905)
DC905 - Máistir Gairmiúil san Oideachas (Post-Primary Teaching) Eolaire

Important Notes to Remember

  1. ALL Application Fees are non-refundable.
  2. Offers are issued online via the PAC system. Please check your spam in case PAC notifications are directed there.
  3. It is important to note that ALL those wishing to accept an offer of a place will have to pay a deposit of €500 regardless of whether they are entitled to a grant or not. This money will be credited to their fees account in DCU. It is important to note that the €500 deposit is non-refundable and non-transferable.
  4. It is strongly recommended that you save the application form regularly.

Postgraduate Applications Centre (PAC) will continue to issue offers to successful applicants until all places are filled.

Coiste Neamhspleách Achomhairc

Tá Coiste Neamhspleách Achomhairc ag Ionad Iarratas Iarchéime (PAC) agus is féidir leo siúd a mheasann nach bhfuaireadar cothrom na féinne a gcuid gearán a chur faoina bhráid, mura bhfuil na gearáin sin réitithe cheana féin ag Ionad Iarratas Iarchéime (PAC). Caithfear achomhairc a dhéanamh laistigh de 14 lá tar éis duit eolas a fháil maidir le Tairiscintí ar-líne agus is ceart achomhairc a sheoladh chuig: An Rúnaí, Coiste Neamhspleách Achomhairc, f.ch. Uimh. 1 Cearnóg Theach na Cúirte, Gaillimh Caithfidh gach achomharc a bheith i scríbhinn agus caithfear doiciméid chuí a sholáthar mar thacaíocht le d'achomharc, agus ní mór don té atá ag déanamh achomhairc é a shíniú. Is gá €64 a íoc le hachomharc a dhéanamh agus gheobhaidh tú an t-airgead ar ais má éiríonn le d’achomharc.

Iarratas a chur ar Athló

Ní dhéanann córas PAC/PME aon soláthar d'iarchur.

Gealltanas an Iarratasóra

Ba chóir go mbeadh iarratasóirí ar an eolas go soiléir, nuair a chomhlánaíonn siad an Fhoirm ar Líne agus na doiciméid a théann léi, go nglacann siad leis na treoracha agus leis na coinníollacha ar fad atá leagtha síos inti féin agus ar an láithreán gréasáin. Tá na cláir uile don Mháistir Gairmiúil san Oideachas (Post-Primary Teaching) dhá (2) bhliain lánaimseartha (Flexible Delivery) ar fad.

Eolas Easnamhach: Foláireamh

Coimeádann Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath an ceart acu féin gan iarratais a bhreithniú agus aon tairiscintí ar áiteanna a chur ar ceal, i gcásanna nár soláthraíodh an fhaisnéis a bhí iarrtha go hIOMLÁN nó nuair a soláthraíodh faisnéis atá falsaithe nó atá míthreorach.

ghlacfar le haon fhreagracht maidir le caillteanas nó cruatan a thagann chun cinn de bhrí nár soláthraíodh faisnéis IOMLÁN ceart agus comhlán ag an am cuí.

Foirmeacha Comhlánaithe go hIomlán

All supporting documents for your application must be uploaded onto the PAC System, some of which are mandatory at time of application. Please refer to the documentation requirements here.