Failte chuig na cláireacha
iarrchéime ag
Institiúid Teicneolaíochta Cheatharlach 2019


 

Treoracha maidir le hIarratas ar Staidéar a Mhúintear GMIT

(Moltar do gach iarratasóir na treoracha seo a léamh roimh leanúint ar aghaidh le d’iarratas)

 1. Is ceart duit eolas a chur ar na riachtanais iontrála le haghaidh gach cláir a ndéanann tú iarratas ina leith; tá an t-eolas sin le fáil i réamheolaire ar líne IT Carlow. Is ceart duit, go háirithe, suntas a thabhairt do dháta tosaithe gach cláir agus do na dátaí deireanacha chun iarratais chomhlánaithe a bheith faighte.
 2. Tar éis duit na mionsonraí iarratais a iontráil, beifear ag súil go n-íocfaidh tú táille iarratais neamh-inaisíochta €50. Is féidir an íocaíocht sin a dhéanamh le Cárta Creidmheasa (MasterCard/Visa) nó le Cárta Dochair (Laser). Please note non-Irish visa debit cards are not accepted. Is féidir íocaíocht a dhéanamh le hAistriú Bainc freisin ach tá muirear breise riaracháin €5 ann i leith íocaíochtaí den sórt sin.
 3. Ní féidir le hiarratasóir ach iarratas amháin a dhéanamh, agus suas go ceathrar chlár mhúinte a lua ann mar roghanna.
 4. Ní mór duit cuntas gníomhach ríomhphoist a bheith agat chun an tsaoráid seo a úsáid. I gcás iarratasóirí a úsáideann seoltaí ríomhphoist ar seoltaí gréasán-phoist iad, is ceart dóibh a thabhairt dá n-aire go bhféadfadh sé tarlú, má tá rogha ardleibhéil i bhfeidhm sa chuntas ríomhphoist i dtaca le scagadh dramhphoist de, go ndéanfar teachtaireachtaí ríomhphoist ón Ionad Iarratas Iarchéime, Gaillimh, agus ó hInstitiúid Teicneolaíochta Cheatharlach, a áireamh mar a bheadh dramhphost ann. Ní mór duit an leibhéal scagtha i dtaca le dramhphost de a laghdú nó seoltaí ríomhphoist an Ionaid Iarratas Iarchéime, Gaillimh (info@pac.ie), agus ó hInstitiúid Teicneolaíochta (info@itcarlow.ie) a chur isteach sa liosta seoltaí iontaofa ríomhphoist a nglactar teachtaireachtaí uathu.
 5. Déanfar gach teachtaireacht maidir le stádas d’iarratais a chur chugat le ríomhphost. Is ortsa atá an fhreagracht as a chinntiú go seiceálann tú do chuntas ríomhphoist go rialta chun comhfhreagras den sórt sin a fháil.
 6. Níl an tIonad Iarratas Iarchéime freagrach as measúnú a dhéanamh ar d’iarratas. Déantar d’iarratas a mheasúnú in hInstitiúid Teicneolaíochta Cheatharlach.
 7. Ní mór gach doiciméad tacaíochta i bhfoirm páipéir (cháilíochtaí neamh-IT Carlow, pár/teastas agus raiteas pearsanta forlíontach más gá)you are required to provide as part of your application supporting documents must be either utrí uaslódáil tríd an nasc “My Account” nó is féidir é a sheoladh tríd an bpost chuig PAC. Cuir gach doiciméad chugainn i bhformáid A4 (nó a chomhionann). Ní féidir doiciméid bhunaidh a sholáthraítear a chur ar ais chugat (níl ach coipeanna do cháilíochtaí neamh-IT Carlow ag teastail uaidh PAC nuair atá iarratas á dheanamh).ní mór doiciméadú a uaslódáil tríd an nasc “My Account” nó é a sheoladh tríd an bpost chuig an Ionad Iarratais Iarchéime, 1 Cearnóg Theach na Cúirte, Gaillimh, Éire. Ní mór an t-eolas seo a bheith againn faoin dáta deireanach chun iarratas a dhéanamh ar an gclár a bhfuil iarratas á dhéanamh ina leith (nó, i gcás iarratas a bheith á dhéanamh ar roinnt clár, faoin dáta is luaithe de na dátaí deireanacha chun iarratas a dhéanamh). Tá na dátaí deireanacha chun iarratais a fháil le haghaidh gach cláir le fáil i réamheolaire ar líne IT Carlow. Ní féidir measúnú a dhéanamh ar d’iarratas go dtí go bhfaightear an t-eolas seo.
 8. I gcás doiciméad tacaíochta nó eolais nach féidir leat a chur ar fáil tráth déanta an iarratais (e.g. scrúduithe atá le déanamh fós), may be submitted at a later stage either by trí uaslódáil tríd an nasc “My Account” nó is féidir é a sheoladh tríd an bpost chuig an Ionad Iarratais Iarchéime (PAC).
 9. NÍ MÓR do gach iarratasóir uimhir 8 bhfigiúr a n-iarratais ar Staidéar Iarchéime a bhreacadh síos agus a choimeád; gheofar an uimhir sin ag an gcéim dheiridh den phróiseas iarratais. Ní mór Uimhir d’Iarratais Iarchéime a bheith marcáilte ar gach doiciméad forlíontach a chuirtear chuig an Ionad Iarratais Iarchéime.
 10. **Nóta:
  Caithfidh Javascript a bheith ag feidhmiú chun an láithreán seo a úsáid, ach ní theastóidh fianáin (cookies) ach má bhíonn an rogha "Cuimhnigh orm" uait ag logáil iseach.
  Má tá treoracha uait chun javascript a fheidhmiú, cliceáil anseo.
  Cuirfidh an láithreán fianán ar do ríomhaire leis seo agus beidh tú logáilte isteach go huathoibríoch an chéad uair eile.
  **Rabhadh:
  Ná húsáid an rogha seo más ríomhaire poiblí atá in úsáid agat.

 11. Is ceart do mhic léinn a mbíonn deacrachtaí teicniúla acu le linn iarratas a dhéanamh dul i dteagmháil le PAC.
 12. Moltar go láidir duit an fhoirm iarratais a shábháil go rialta.