Treoracha maidir le hIarratas ar Staidéar a Mhúintear neamh-AE UCC

(Moltar do gach iarratasóir na treoracha seo a léamh roimh leanúint ar aghaidh le d’iarratas)

 1. Is ceart duit eolas a chur ar na riachtanais iontrála le haghaidh gach cláir a ndéanann tú iarratas ina leith; tá an t-eolas sin le fáil i réamheolaire ar líne UCC. Is ceart duit, go háirithe, suntas a thabhairt do dháta tosaithe gach cláir agus do na dátaí deireanacha chun iarratais chomhlánaithe a bheith faighte.
 2. CEISTEANNA FORLÍONTACHA BREISE: Tabhair faoi deara go bhfuil ceisteanna forlíontacha breise le comhlánú do chláir iarchéime mhúinte áirithe. Is cuid ríthábhachtach den nós imeachta iarratais iad na ceisteanna forlíontacha breise do na cláir seo agus ní féidir iarratais ar na cláir seo a chur san áireamh, mura gcomhlánaítear na ceisteanna forlíontacha breise agus d'iarratas ar líne á chur isteach agat. Aibhseofar na ceisteanna forlíontacha breise (leis an gCód Chúrsa) nuair a chuireann tú isteach an cód chúrsa ar d’iarratas ar líne. Caithfidh iarrthóirí cliceáil ar an nasc agus na ceisteanna ábhartha a chomhlánú agus a shábháil. Ní cheadófar d'iarrthóirí a n-iarratas deiridh a chur isteach go dtí go gcomhlánófar na ceisteanna forlíontacha breise ar fad a theastaíonn.
 3. Tar éis duit na mionsonraí iarratais a iontráil, beifear ag súil go n-íocfaidh tú táille iarratais neamh-inaisíochta €50. Is féidir an íocaíocht sin a dhéanamh le Cárta Creidmheasa (MasterCard/Visa) nó le Cárta Dochair (Laser). Please note non-Irish visa debit cards are not accepted. Is féidir íocaíocht a dhéanamh le hAistriú Bainc freisin ach tá muirear breise riaracháin €5 ann i leith íocaíochtaí den sórt sin. Más mian leis an iarratasóir iarratas breise a dhéanamh ar chúrsa eile (i.e. múinte nó taighde), beidh a t-iarratas breise seo saor in aisce.
 4. Ní féidir le hiarratasóir ach iarratas AMHÁIN a dhéanamh, agus suas go thrí chlár mhúinte a lua ann mar roghanna.
 5. Ní mór duit cuntas gníomhach ríomhphoist a bheith agat chun an tsaoráid seo a úsáid. I gcás iarratasóirí a úsáideann seoltaí ríomhphoist ar seoltaí gréasán-phoist iad, is ceart dóibh a thabhairt dá n-aire go bhféadfadh sé tarlú, má tá rogha ardleibhéil i bhfeidhm sa chuntas ríomhphoist i dtaca le scagadh dramhphoist de, go ndéanfar teachtaireachtaí ríomhphoist ón Ionad Iarratas Iarchéime, Gaillimh, agus ó Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, a áireamh mar a bheadh dramhphost ann. Ní mór duit an leibhéal scagtha i dtaca le dramhphost de a laghdú nó seoltaí ríomhphoist an Ionaid Iarratas Iarchéime, Gaillimh (noreply@pac.ie), agus Choláiste na hOllscoile, Corcaigh (internationaloffice@ucc.ie) a chur isteach sa liosta seoltaí iontaofa ríomhphoist a nglactar teachtaireachtaí uathu.
 6. Agus iarratais á gcomhlánú ba chóir d’iarratasóirí neamh-AE aird a thabhairt ar an méid seo a leanas:
  1. D’fhéadfadh sé go mbeadh víosa iontrála ag teastáil ó iarratasóirí chun staidéar in Éirinn. Féach láithreán gréasáin na Roinne Dlí agus Cirt, Comhionannais agus Athchóirithe Dlí.
  2. Ba chóir d’iarratasóirí eolas a chur ar rialacháin agus treoirlínte víosa na hÉireann.
  3. Ní chinntíonn áit ar chlár iarchéime go dtabharfar víosa staidéir don iarratasóir.
  4. De réir na rialachán inimirce ní thabharfar víosa staidéir do chláir pháirtaimseartha.
 7. Ní mór gach doiciméad tacaíochta i bhfoirm páipéir (academic transcripts, pár/teastas agus raiteas pearsanta forlíontach más gá) you are required to provide as part of your application can be either ní mór doiciméadú a uaslódáil tríd an nasc “My Account” nó is féidir é a sheoladh tríd an bpost chuig PAC. Cuir gach doiciméad chugainn i bhformáid A4 (nó a chomhionann). Ní gá aon doiciméid tacaíochta a sholáthar i gcás cáilíochtaí a bhronn Coláiste na hOllscoile, Corcaigh. Mar gheall nach féidir bunchóipeanna a sheoladh ar ais, ní theastaíonn ach cóipeanna deimhnithe de do cháipéisíocht cháiliúcháin ag an bpointe seo den iarratas ó Ionad na nIarratas Iarchéime. Ní mór na doiciméid go léir a chur leis an bpost chuig an Ionad Iarratais Iarchéime, 1 Cearnóg Theach na Cúirte, Gaillimh, Éire. Ní mór an t-eolas seo a bheith againn faoin dáta deireanach neamh-AE chun iarratas a dhéanamh ar an gclár a bhfuil iarratas á dhéanamh ina leith (nó, i gcás iarratas a bheith á dhéanamh ar roinnt clár, faoin dáta is luaithe de na dátaí deireanacha chun iarratas a dhéanamh). Tá na dátaí deireanacha chun iarratais a fháil le haghaidh gach cláir le fáil i réamheolaire ar líne UCC. Ní féidir measúnú a dhéanamh ar d’iarratas go dtí go bhfaightear an t-eolas seo.
 8. Déanfar gach teachtaireacht maidir le stádas d’iarratais a chur chugat le ríomhphost. Is ortsa atá an fhreagracht as a chinntiú go seiceálann tú do chuntas ríomhphoist go rialta chun comhfhreagras den sórt sin a fháil.
 9. Níl an tIonad Iarratas Iarchéime freagrach as measúnú a dhéanamh ar d’iarratas. Déantar d’iarratas a mheasúnú i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh.
 10. Maidir le doiciméid nó eolas tacaíochta nach féidir a chur ar fáil le linn na gcéimeanna iarratais tosaigh (e.g. scrúduithe atá le déanamh fós, IELTS/TOEFL), is féidir iad a chur isteach ag tráth níos déanaí tríd an nasc “My Account” nó is féidir iad a sheoladh tríd an bpost chuig an Ionad Iarratas Iarchéime (PAC).
 11. NÍ MÓR do gach iarratasóir uimhir 8 bhfigiúr a n-iarratais ar Staidéar Iarchéime a bhreacadh síos agus a choimeád; gheofar an uimhir sin ag an gcéim dheiridh den phróiseas iarratais. Beidh Uimhir d’Iarratais Iarchéime ag teastáil chun logáil isteach i do Chuntas ar láithreán gréasáin PAC chun eolas cothrom le dáta a fháil faoi stádas d’iarratais. Ní mór Uimhir d’Iarratais Iarchéime a bheith marcáilte ar gach doiciméad forlíontach a chuirtear chuig an Ionad Iarratais Iarchéime.
 12. Ní mór Javascript a chumasú chun an fhoirm iarratais a chomhlánú. Cliceáil anseo le do thoil chun féachaint ar na treoracha.
 13. Is ceart do mhic léinn a mbíonn deacrachtaí teicniúla acu le linn iarratas a dhéanamh dul i dteagmháil le PAC.
 14. Moltar go láidir duit an fhoirm iarratais a shábháil go rialta.
 15. Moltar go láidir duit aon ráiteas pearsanta a chruthú i gcomhad téacs le haghaidh do thaifid féin agus iad a chóipeáil isteach san fhoirm iarratais.