(* NÍ MÓR an cheist an fhreagairt)
 Ní áireofar eolas a fhágfar amach as an iarratas ar líne i ndiaidh an 1 Nollaig 2017.
 Iarratasóirí Iarchéime  *: 
 
Full Title of Eligible Level 8 Degree:
Ainm na hInstitiúide ar freastalaíodh uirthi:

Más ‘Eile’, sonraigh le do thoil:

Year of entry to Primary Level 8 Degree:

Primary Level 8 Degree Code:   

Comhlacht Dámhachtana na Céime:

Bliain na Dámhachtana:
Rinneadh Bunchéim Leibhéal 8 ag:
An bhfuil Céim Incháilithe Leibhéal 8 bainte amach agat Níl
Toradh Foriomlán na Céime Leibhéal 8:
Toradh na bunchéime:      % Iomlán
     Grádphointe Carnach ar an Meán
     Meán Creidmheasa Cáilíochta

 Cuir bunchóip nó cóip dheimhnithe ar fáil of statement of results. Ní mheasófar d’iarratas go mbeidh an t-eolas áirithe seo curtha ar fáil agat i gcóip chrua taobh istigh de 7 lá ó iarratas ar líne a dhéanamh.
 Cáilíochtaí Iarchéime : 
 All qualifications being submitted for assessment purposes must be awarded prior to 01 December 2017.
 Copies of Awards must be submitted on or before the closing date.
 
Teideal na Dámhachtana
Bliain na Dámhachtana (mm/bbbb)
Comhlacht Dámhachtana na Céime
Toradh
Cáilíochta

  Cuir Cáilíochtaí Breise Iarchéime isteach
 

 
 Cáilíochtaí Eile Cuí : 
 
Teideal na Dámhachtana
Bliain na Dámhachtana
Comhlacht Dámhachtana na Céime
Toradh
Cáilíochta
Fad Ama Lánaimseartha
Páirtaimseartha
Ó Dháta (mm/bbbb) /
Go Dáta (mm/bbbb) /
         

  Cuir Cáilíochtaí Breise isteach

 Caithfidh gach cáilíocht atá le measúnú a bheith bronnta roimh an 1 Nollaig 2017.
 Caithfear cóipeanna de cháilíochtaí a chur ar fáil i bhfoirm chrua taobh istigh de sheacht lá ó iarratas ar líne a dhéanamh.
 Taithí Ghairmiúil  *: 
Ní chuirfear ach taithí ghairmiúil chuí, más ann, a fuarthas go dtí an 1 Nollaig 2017 san áireamh chun críche pointí do chúrsa 2017. Caithfear gach taithí ghairmiúil chuí atá á héileamh chun críche pointí a mharcáil go soiléir agus a bheith bunaithe ar fhostaíocht íoctha a d’fhéadfaí a dheimhniú trí litir ó fhostóir(í) agus foirmeacha cánach.
Chun an fhoirm do fochéime a íoslódáil cliceáil anseo.
 
 Taithí Ghairmiúil íoctha LÁNAIMSEARTHA  *: 
 
 Líon blianta taithí Ghairmiúil íoctha lánaimseartha  Cuir tic sa bhosca cuí
 5 bliana nó níos mó   
 4 bliana   
 3 bliana   
 2 bliana   
 1 bhliain   
 Níos lú ná bliain (Nialas)    
 
 NÍOR chóir taithí oibre i ndiaidh an 1 Nollaig 2017 a áireamh.
 
  
Ainm an Fhostóra
Seoladh
Teideal Poist
Cineál taithí/Príomhfhreagrachtaí
Ó Dháta (mm/bbbb)  /
Go Dáta (mm/bbbb)  /

  Cuir Taithí Ghairmiúil lánaimseartha bhreise isteach anseo
 
 
 Taithí Ghairmiúil íoctha PHÁIRTAIMSEARTHA  *: 
 
 Líon blianta taithí Ghairmiúil íoctha pháirtaimseartha  Cuir tic sa bhosca cuí
 2 bliana nó níos mó   
 1 bhliain   
 Níos lú ná bliain  (Nialas)    
 
 NÍOR chóir taithí oibre i ndiaidh an 1 Nollaig 2017 a áireamh.
 
Ainm an Fhostóra
Seoladh
Teideal Poist
Cineál taithí/Príomhfhreagrachtaí
Ó Dháta (mm/bbbb) /
Go Dáta (mm/bbbb) /

  Cuir Taithí Ghairmiúil pháirtaimseartha bhreise isteach anseo
 
 
 Deimhním go gcaithfidh mé cáipéisí tacaíochta a sholáthar (i.e. Litir ó Fhostóir(í), foirmeacha Cánach) do PAC as aon taithí ghairmiúil íoctha lánaimseartha agus/nó pháirtaimseartha  *:   
 
 Inniúlacht sa Bhéarla (i gcás daoine nach cainteoirí dúchais Béarla iad, agus ina gcás siúd amháin): 

 Examining Body:
 If Other please specify:
 Date of Completion: / /  dd/mm/yyyy
 Score:
 
 Ábhair Teagaisc  *

 Roghnaigh na hábhair a bhfuil sé ar intinn agat iad a mhúineadh agus nach mór iad a dhéanamh ag leibhéal Céime.

 Important:
 A Subject self-declaration form is required to be completed online for each proposed Teaching Subject you select.
 All questions are mandatory on the form and failure to answer these will declare your application incomplete.

 Leid: Coinnigh síos an eochair ‘ctrl’ chun níos mó ná ábhar amháin a roghnú (uaslíon=3).
 
 
 

 
An Chomhairle Mhúinteoireachta - Cáilitheacht Chéime ag Leibhéal 8  *: 
Sula bhfreagróidh tú na ceisteanna thíos, léigh an t–eolas ar an nasc An Chomhairle Mhúinteoireachta – Level 8 Degree Eligibility.  Tuilleadh eolais

 Deimhním go bhfuil an t-eolas ar `An Chomhairle Mhúinteoireachta – Level 8 Degree Eligibility` léite agam     

 
 1. An bhfuil Céim Incháilithe Leibhéal 8 agat an bhfuil tú sa bhliain deiridh de Chéim Incháilithe
Leibhéal 8
, cliceáil le do thoil ar an nasc seo a leanas agus tagair don ábhar/do na hábhair a rinne tú
ag leibhéal céime.      Níl
 
 2. Fógraím go sásaíonn na hábhair a rinne mé i mo Chéim Incháilithe Leibhéal 8 go hiomlán
na Critéir d’Ábhair Iarbhunscoile do na hábhair a bhfuil sé ar intinn agam iad a mhúineadh bunaithe
ar an bhfaisnéis atá luaite anseo.      Níl
 
 3. Tá na foirmeacha Féindearbhúcháin Ábhair ar líne lionta amach agam go chrinn maidir le gach ábhar a bhfuilim á mhaíomh ina leith go bhfuil sé oiriúnach lena mheas mar chuid de mo Chéim Leibhéal 8. Tá an t-ábhar cuí de chuid na Comhairle Múinteoireachta léite go cúramach agus cuirfidh sé sin ar mo chumas na foirmeacha féindearbhúcháin ábhair ar líne atá íoslódáilte a chomhlánú go cruinn.
Tuigim nach mbeidh PAC freagrach as aon chuid den ábhar sin a sheiceáil ar mo shon agus nach mbeidh aon fhreagracht ar PAC má dhéantar tairiscint ar áit a tharraingt siar mar gheall ar fhaisnéis mhíchruinn a sholáthairmisear na foirmeacha feíndearbhúcháin ábhair ar líne seo nó in aon áit eile. Tuigim go bhfuil an fhreagracht iomlán ormsa a chinntiú go ndéantar na ceisteanna ar fad ar na foirmeacha féindearbhúcháin ábhair ar líne a chomhlánú go cruinn agus go fírinneach agus go ndéantar an mhír a bhaineann le Creidiúintí/ECTS a chomhlánú go hIOMLÁN agus go dtagann a bhfuil á mhaíomh agam go hiomlán le soláthar cúrsa coláiste, i ngach cás.
NÍOR CHÓIR duit maíomh bréige a dhéanamh ná na creidiúintí/ects a théann le do chéim a rómheas mar go bhféadfadh sé go ndéanfaí tairiscint ar áit a tharraingt siar níos déanaí mar thoradh.
Deimhním gur léigh mé an ráiteas seo agus go bhfuil glactha agam leis.   Níl
 
 
 Cén áit a chuala tú faoi an DMáistir Gairmiúil san Oideachas agus an nós imeachta iarratais?  * 
Teilifís Raidió Nuachtáin Iris Daoine ag caint faoi Idirlíon
Eile: sonraigh le do thoil 
 

 
D’fhéadfadh an Ollscoil/na hOllscoileanna ar a bhfuil tú ag cur isteach a bheith ag iarraidh teagmháil a dhéanamh leat ó am go ham maidir le cúrsaí eile a bhféadfadh spéis a bheith agat iontu. Cuir tic anseo mura bhfuil tú ag iarraidh go ndéanfaí teagmháil leat ina leith sin.     
 

 
>>>