Sonraí faoi Ardoideachas (luaigh an bhunchéim agus céimeanna/cáilíochtaí
  eile atá agat mar bhonn le tú a bhreithniú i leith an chláir seo).
 Teideal na Céime Fochéimí:  
 Teideal na Céime Fochéimí (Aistriúchán Béarla)(más infheidhme):  
 Aicme na Cáilíochta:
 Más ‘Eile’, sonraigh le do thoil:
 Institiúid Oideachais:
 Más ‘Eile’, sonraigh le do thoil:
 Seoladh na hInstitiúide Oideachais ar freastalaíodh uirthi:  
 An Tréimhse Freastail: Ó (bbbb):    Go dtí (bbbb): 
 Na Príomhábhair a ndearnadh staidéar orthu:  
 
 An bhfuil an clár críochnaithe agat?: Níl
 
 Cáilíochtaí breise iomchuí (tabhair sonraí faoi cháilíochtaí iomchuí eile atá faighte agat)
 Teideal na Céime/Cáilíochta eile:
 Teideal na Céime/Cáilíochta (Aistriúchán Béarla)(más infheidhme):  
 Aicme na Cáilíochta:
 Más ‘Eile’, sonraigh le do thoil:
 Institiúid Oideachais:
 Más ‘Eile’, sonraigh le do thoil:
 Seoladh na hInstitiúide Oideachais ar freastalaíodh uirthi:  
 An Tréimhse Freastail:  Ó (bbbb):    Go dtí (bbbb): 
 Na Príomhábhair a ndearnadh staidéar orthu:   
 
 An bhfuil an clár críochnaithe agat:  Níl
 Teideal na Céime/Cáilíochta eile:  
 Teideal na Céime/Cáilíochta (Aistriúchán Béarla)(más infheidhme):  
 Aicme na Cáilíochta: 
 Más ‘Eile’, sonraigh le do thoil:
 Institiúid Oideachais:
 Más ‘Eile’, sonraigh le do thoil:
 Seoladh na hInstitiúide Oideachais ar freastalaíodh uirthi:  
 An Tréimhse Freastail:  Ó (bbbb):    Go dtí (bbbb): 
 Na Príomhábhair a ndearnadh staidéar orthu:   
 
 An bhfuil an clár críochnaithe agat:  Níl
 
 Teideal na Céime/Cáilíochta eile:  
 Teideal na Céime/Cáilíochta (Aistriúchán Béarla)(más infheidhme):  
 Leibhéal/Aicme na Cáilíochta: 
 Más ‘Eile’, sonraigh le do thoil:
 Institiúid Oideachais:
 Más ‘Eile’, sonraigh le do thoil:
 Seoladh na hInstitiúide Oideachais ar freastalaíodh uirthi:  
 An Tréimhse Freastail:  Ó (bbbb):    Go dtí (bbbb): 
 Na Príomhábhair a ndearnadh staidéar orthu:   
 
 An bhfuil an clár críochnaithe agat:  Níl
Mura bhfuil tú cláraithe sa Rannóg Ginearálta de Chlár na nAltraí atá coinnithe ag Nursing and Midwifery Board of Ireland (NMBI) ach má tá tú i dteideal a bheith cláraithe iontráil 000000 in uimhir PIN Nursing and Midwifery Board of Ireland (NMBI) agus 00/00/0000 sa dáta clárúcháin leis Nursing and Midwifery Board of Ireland (NMBI) .
 Nursing and Midwifery Board of Ireland (NMBI) number:  *
 
 Sonraí na gCáilíochtaí Gairmiúla:     Dáta Clárúcháin leis Nursing and Midwifery Board of Ireland (NMBI)
    * / /  ll/mm/bbbb   *
 
 Cáilíochtaí Breise Gairmiúla:  Date of Registration with Nursing and Midwifery Board of Ireland (NMBI)
  / /  ll/mm/bbbb
 
  / /  ll/mm/bbbb
 
/ /  ll/mm/bbbb
 
/ /  ll/mm/bbbb
 
/ /  ll/mm/bbbb
 
 Cáilíocht Eile Ghairmiúil:
 * Professional Experience:

Applicants must be registered in the General Division of the Register of Nurses maintained by Nursing and Midwifery Board of Ireland (NMBI) or entitled to be so registered and have a minimum of 3 years post registration experience as a registered general nurse within the past 7 years, working 39 hours per week*, or its equivalence within the last 7 years if working less hours (*From 08/04/2009 to 30/06/2013 working a 37.5 hours per week).
Please note that you must have achieved the required experience no later than Friday 8th April 2016.

Please detail below (in months) your experience to date that demonstrates your fulfilling of the above eligibility criteria. Please state clearly your “From date” and “To Date“ in Day/Month/Year format.
Please note that the information supplied here will be used to determine your eligibility for this campaign.
If you work in a part-time capacity please list your monthly hours and total months of work. Please do not make whole time equivalent calculations.
You are required to submit verification of this experience with your application on HSE Supplementary Form 2.
      
Ón Dáta (ll/mm/bbbb) //
Go dtí an Dáta (ll/mm/bbbb)  //
Meánlíon Uaireanta in aghaidh na Míosa
Iomlán Míonna
Fostóir
Lánaimseartha
Páirtaimseartha
Lánaimseartha
Páirtaimseartha
Teideal an Phoist (an Post a bhí agat)
An cineál taithí m.sh. Géarchúram, Míochaine, Daoine Aosta, Péidiatraic, Cnáimhseachas, Sláinte Poiblí etc.
 Iomlán na Míonna Carnacha    

 Cliceáil anseo, le do thoil, chun breis Taithí Ghairmiúil a chur leis
 
Please indicate below if you have a minimum of 3 years post registration experience as a registered general nurse within the past 7 years, working 39 hours per week*, or its equivalence within the last 7 years if working less hours (*From 08/04/2009 to 30/06/2013 working a 37.5 hours per week).
Please note that if you tick “no” you will be unable to continue with your application as you are indicating that you do not meet the eligibility criteria listed above.
 
You have a minimum of 3 years post registration experience as a registered general nurse within the past 7 years, working 39 hours per week*, or its equivalence within the last 7 years if working less hours (*From 08/04/2009 to 30/06/2013 working a 37.5 hours per week)
Or a minimum of 6 years post registration experience as a registered general nurse in the past 7 years working a minimum of 78 hours per month (as at Friday 8th April 2016)
  Níl
 Teistiméireachtaí  *: 
 Ní mór d’aiiatasóirí ainmneacha trí mholtóir a thabhairt. Caithfidh d’fhostóir reatha nó d’fhostóir is deireanaí ag leibhéal Stiúrthóir Altranais nó a chomhionann a bheith anseo. Caithfidh an dara moltóir ar an liosta na critéir chéanna a chomhlíonadh agus atá thuas agus a bheith ina f(h)ostóir roimhe seo. The HSE reserves the right to contact all previous employers.

 *Teistiméireachtaí 1
 Ainm:  
 Seoladh:  
 Post:  
 Uimh. Theileafóin:  
 Ríomhphost:  
 
 *Teistiméireachtaí 2
 Ainm:  
 Seoladh:  
 Post:  
 Uimh. Theileafóin:  
 Ríomhphost:  
 *Teistiméireachtaí 3
 Ainm:  
 Seoladh:  
 Post:  
 Uimh. Theileafóin:  
 Ríomhphost:  
 Inniúlacht sa Bhéarla:  *
 An é an Béarla do chéad teanga nó do phríomhtheanga labhartha: Níl

 For applicants whose first language or primary language of expression is not English: 
 An bhfuil scrúdú IELTS déanta agat Scrúdú IELTS a rinneadh: Níl
 An Dáta Críochnaithe: / /  ll/mm/bbbb
 Scór:
 
 Eolas Forlíontach  
 
 Ceisteanna Bunaithe ar Inniúlacht  *
 Sa rannán seo a leanas, ní mór duit cur síos a dhéanamh ar chuid dá bhfuil bainte amach agat go dtí seo a léiríonn scileanna áirithe atá riachtanach
 agus cáilíochtaí a theastaíonn do phost mar Altra Sláinte Poiblí. Tá na scileanna agus na cáilíochtaí imlínithe sa Limistéar Ceisteanna 1 - 4.

 Ní mór na ceisteanna ar fad a chomhlánú. Léigh, le do thoil “Treoracha chun Ceisteanna Bunaithe ar Inniúlacht a chomhlánú agus ná dearmad go
 ndéanfar tú a cheistiú faoi gach réimse ag an agallamh má ghlaoitear chuig ceann tú. Tabhair faoi deara le do thoil go gcuirfear an t-eolas a chuireann tú ar fáil anseo san áireamh
 mar chuid den phróiseas gearrliostaithe. Cabhróidh na treoracha thíos leat do chuid freagraí a chomhlánú ach ba chóir duit freisin na treoracha seo a
 bhreithniú nuair a bhíonn tú ag ullmhú don agallamh.  Treoirlínte maidir leis na Ceisteanna Bunaithe ar Inniúlacht a chomhlánú.
 
 1. Scileanna Eagrúcháin agus Bainistíochta
     Tá sé tábhachtach go mbeadh an tAltra Sláinte in ann acmhainní a phleanáil agus a eagrú, ag déanamh athbhreithnithe agus ag cur nithe in ord tosaíochta de réir mar is cuí.
     Léireoidh sé nó sí tionscnaíocht agus nuálaíocht, beidh sé nó sí solúbtha sa chaoi a dtéann siad i ngleic lena n-ualach oibre agus beidh siad sásta athruithe a dhéanamh. Sa spás thíos
     tabhair sampla de chás inar léirigh tú go sármhaith do chumas sa réimse seo.
     
 
 2. Scileanna Anailísithe, Fadhbréitigh agus Cinnteoireachta
     Léireoidh an tAltra Sláinte Poiblí éifeachtach breithiúnas maith gairmiúil maidir le cinnteoireacht. Brisfidh sé nó sí suas fadhbanna ina
     gcomhpháirteanna agus tabharfaidh siad aghaidh orthu seo ar bhealach córasach, ag réamh-mheas na n-impleachtaí/na n-iarmhairtí a bhaineann le réitigh éagsúla sula
     ngníomhaíonn siad. Sa spás thíos, tabhair sampla de chás inar léirigh tú go sármhaith do chumas sa réimse seo.
     
 
 3. Ag Cothú agus ag Coinneáil Caidrimh
     Tá sé tábhachtach go léireodh Altra Sláinte Poiblí scileanna maithe idirphearsanta agus go mbeadh ar a cumas/ar a chumas caidreamh a chothú agus a choinneáil. Beidh
     an cumas aici/aige oibriú go neamhspleách chomh maith le hoibriú mar bhall d'fhoireann chúram sláinte níos leithne agus modh oibre tacúil lena n-áirítear
     ionbhá láidir a léiriú. Sa spás thíos, tabhair sampla, le do thoil, de chás inar léirigh tú go sármhaith do chumas sa réimse seo.
     
 
 4. Analysis, Problem Solving & Decision Making
     The effective Public Health Nurse will demonstrate sound professional judgement in decision making. S/he will
     break problems into component parts and address these in a systematic manner, anticipating the
     implications / consequences of different solutions before taking action.
     
 
 Cá háit ar chuala tú faoin gclár/faoi na cláir a bhfuil iarratas á dhéanamh agat ina leith ? * : 
Ó dhuine d’Fhoireann Acadúil Fógrán Aonach/Taispeántas Gairmeacha (Idirnáisiúnta) Aonach/Taispeántas Gairmeacha (Éire)
Réamheolaire Ollscoil (cóip chrua) Réamheolaire Ollscoil (ar líne) Láithreán Gréasáin Ollscoil
Suímh eile idirlín Art Ó bhéal ó dhuine eile Ó d’Oifig Ghairmeacha
Eile    Más ‘Eile’, sonraigh le do thoil:
 
 
 Deimhním gur léigh mé an Dearbhú Ginearálta agus glacaim lena bhfuil ann. *          
>>>